Od 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.).

Inštitút rodinnej terapia a terapie vzťahovej väzby, o.z. dňa 02.02.2021 získal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania s obsahovým zameraním na:

 • inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, s dôrazom na výchovnú zložku;
 • profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov (príslušných kategórií a podkategórií);
 • vzdelávanie je tematicky vymedzené platnou legislatívou a obsahovo zameraný na rozvoj a prehĺbenie požadovaných znalostí a zručností pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
 • rozšírenie, inovovanie a prehĺbenie profesijných kompetencií o najnovšie poznatky a skúsenosti z praxe v oblasti výchovy, vzdelávania a poskytovania poradenstva pre detí predprimárneho vzdelávania, žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania, študentov vyššieho stredného vzdelávania a ich rodičov;
 • inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí komunikácie so žiakmi a deťmi, zvládania stresových situácií, efektívneho riešenia problémov;
 • zvládanie záťažových a konfliktných situácií v priebehu vyučovacieho procesu;
 • prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií  pedagogických a odborných zamestnancov (príslušných kategórií a podkategórií) v oblasti vývinu, neuropsychológie, teórie attachmentu, problémového správania detí a žiakov, reedukácie a korekcie problémového správania;
 • prenos najnovších poznatkov a skúseností z praxe do výkonu činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti a reedukácie detí a žiakov;
 • profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a jeho implementácia do odbornej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, budú vychádzať z konkrétnych programov.

Ponuka programov inovačného vzdelávania je zverejnená na webovej stránke v časti Inovačné vzdelávanie:

Výcvikový program Rodinná terapia a individuálne terapia zameraná na vzťahovú väzbu 250 ( hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Výcvikový program Terapia hrou a filiálna terapia  (120 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Výcvikový program Terapia hrou a filiálna terapia – Košice (120 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby (50 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Dieťa a rodina v rozvode; Práca s párom v konflikte (50 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ (podkategória: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy), vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Práca s párom v konflikte; Dieťa a rodina v rozvode (50 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ (podkategória: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy), vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,  liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Využitie projektívnych terapeutických metód pri práci s deťmi, adolescentami a dospelými (50 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Jednodňové semináre pre odborníkov  – Využitie inovatívnych prístupov pri deťoch a žiakoch s problémovým správaním v školskom prostredí (50 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ (podkategória: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy), vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Sandplaying – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii (50 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Prihlášku na inovačné vzdelávanie posielajte na adresu nášho sídla: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.; Dielenská kružná4; Vrútky 03861

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa vzdelávania. Bližšie informácie ohľadom ukončenia vzdelávania získate na začiatku vzdelávania. Poplatok za absolvovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou je 50€. Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:

IBAN SK79 0900 0000 0050 7466 9981
Variabilný symbol: 62021
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko

Za úspešné absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja školy alebo školského zariadenia prináleží zamestnancovi 3% mesačný príplatok za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Následne je možné získať ešte 3 % napr. za špecializačné vzdelávanie, ktoré majú ale zatiaľ oprávnenie ponúkať iba vysoké školy a organizácie zriadené ministerstvom. Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania. Každým akreditovaným vzdelávaním získavate nové profesijné kompetencie k atestačnému portfóliu.

 Cieľom inovačného vzdelávania je: a)  prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo b)  uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania, poskytovaný v rozsahu najmenej 25 hodín. Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo školstva. Odborným garantom inovačného vzdelávania je zamestnanec poskytovateľa, ktorý je odborník z praxe s najmenej: a)  vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo b)  úplným stredným odborným vzdelaním a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka.

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Členom komisie a predsedom komisie môže byť odborný garant a ďalší odborník z praxe s najmenej vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo úplným stredným odborným vzdelaním a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka.

Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje: a)  evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia, b)  titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, c)  dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, d)  názov inovačného vzdelávania, e)  rozsah vzdelávania v hodinách, f)  číslo a dátum vydania potvrdenia o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania, g)  odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.

Kde nájdem zákon o inovačnom vzdelávaní? https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-361https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20191001.html

Kde nájdem zoznam poskytovateľov inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z.z.? https://www.minedu.sk/data/att/17204.pdf 

Akou formou sa uskutočňuje inovačné vzdelávanie? Forma vzdelávania sa v programe vzdelávania uvádza ako prezenčná forma, dištančná forma alebo ako kombinovaná forma; ak ide o kombinovanú formu, uvádza sa aj rozsah vzdelávania v dištančnej forme.

Aká je výška príplatku za profesijný rozvoj podľa nového zákona? 6 % za rozširujúce štúdium, 12 % za štátnu jazykovú skúšku, 3 % za špecializačné vzdelávanie, 3 % za inovačné vzdelávanie. Príplatok za profesijný rozvoj na sedem rokov je najviac v sume 12 %, z toho najviac v sume 9 % za inovačné vzdelávanie. Na získanie 3% je potrebné absolvovať 50 hodín inovačného vzdelávania. V súlade § 14 e zákona 553/2003 Z.z. Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca – Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume  3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu. V súlade s § 64 odsek (2) písmeno a) 4.  zákona 138/2019 Z.z. – inovačného vzdelávania v rozsahu najmenej 50 hodín. Kreditový príplatok je nahradený príplatkom za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.

Ako oprávnený poskytovateľ inovačného vzdelávania môže Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. poskytovať školám a školským zariadeniam súčinnosť a odborno-metodickú pomoc aj pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania tematicky zameraného na oblasti vymedzené oprávnením.