Od 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.).

Inštitút rodinnej terapia a terapie vzťahovej väzby, o.z. dňa 02.02.2021 získal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania s obsahovým zameraním na:

 • inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, s dôrazom na výchovnú zložku;
 • profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov (príslušných kategórií a podkategórií);
 • vzdelávanie je tematicky vymedzené platnou legislatívou a obsahovo zameraný na rozvoj a prehĺbenie požadovaných znalostí a zručností pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
 • rozšírenie, inovovanie a prehĺbenie profesijných kompetencií o najnovšie poznatky a skúsenosti z praxe v oblasti výchovy, vzdelávania a poskytovania poradenstva pre detí predprimárneho vzdelávania, žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania, študentov vyššieho stredného vzdelávania a ich rodičov;
 • inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí komunikácie so žiakmi a deťmi, zvládania stresových situácií, efektívneho riešenia problémov;
 • zvládanie záťažových a konfliktných situácií v priebehu vyučovacieho procesu;
 • prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií  pedagogických a odborných zamestnancov (príslušných kategórií a podkategórií) v oblasti vývinu, neuropsychológie, teórie attachmentu, problémového správania detí a žiakov, reedukácie a korekcie problémového správania;
 • prenos najnovších poznatkov a skúseností z praxe do výkonu činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti a reedukácie detí a žiakov;
 • profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a jeho implementácia do odbornej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, budú vychádzať z konkrétnych programov.

Ponuka programov inovačného vzdelávania je zverejnená na webovej stránke v časti Inovačné vzdelávanie:

Výcvikový program Rodinná terapia a individuálne terapia zameraná na vzťahovú väzbu  (180 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Výcvikový program Terapia hrou a filiálna terapia  (112 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Výcvikový program Terapia hrou a filiálna terapia – Košice (112 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby (50 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Dieťa a rodina v rozvode (25 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ (podkategória: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy), vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Využitie projektívnych terapeutických metód pri práci s deťmi (50 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Jednodňové semináre pre odborníkov  – Využitie inovatívnych prístupov pri deťoch a žiakoch s problémovým správaním v školskom prostredí (50 hodín)

 • Kompletný program
 • Prihláška
 • Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ (podkategória: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy), vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg.
 • Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa vzdelávania. Bližšie informácie ohľadom ukončenia vzdelávania získate na začiatku vzdelávania. Poplatok za absolvovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou je 40€. Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:

IBAN SK79 0900 0000 0050 7466 9981
Variabilný symbol: 62021
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko

Za úspešné absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja školy alebo školského zariadenia prináleží zamestnancovi 3% mesačný príplatok za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Následne je možné získať ešte 3 % napr. za špecializačné vzdelávanie, ktoré majú ale zatiaľ oprávnenie ponúkať iba vysoké školy a organizácie zriadené ministerstvom. Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania. Každým akreditovaným vzdelávaním získavate nové profesijné kompetencie k atestačnému portfóliu.

Ako oprávnený poskytovateľ inovačného vzdelávania môže Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. poskytovať školám a školským zariadeniam súčinnosť a odborno-metodickú pomoc aj pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania tematicky zameraného na oblasti vymedzené oprávnením. 

Menu