VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

 1. Domovská stránka
 2. Semináre - Martin
 3. VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“
„Kedysi som sa pýtal: Ako môžem vyliečiť či zmeniť tohto človeka? Dnes by som túto otázku položil inak: Ako môžem vytvoriť vzťah, ktorý tento človek môže využiť pre svoj osobný rast?“    Carl Rogers 

Autormi Dyadickej vývinovej psychoterapie je Daniel Hughs a Terapie zameranej na vzťahovú väzbu je Arthur Becekr-Weidman, ktorí vytvorili nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Boli prvými odborníkmi, ktorí aplikovali teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Tento prístup vytvára spojenie s jadrom ľudskosti rodičov a detí, pričom vôbec nezáleží na miere ťažkostí, ktoré ich privádzajú do terapie. Tento empatiou motivovaný model transformuje maladaptívne vzorce, zmierňuje utrpenie a opätovne nastoľuje pocit radosti, zvedavosti a lásky, ktoré vychádzajú z pocitu spojenia a istoty.

Obsah výcviku:

 • teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu
 • diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých
 • princípy a východiská nedirektívnej psychoterapie (Carl Rogers), terapie vzťahovej väzby a rodinnej terapie (Daniel Hughes), najnovšie poznatky z neurobiológie a neuropsychológie (DanielSiegel, Jonathan Baylin Bruce Perry)
 • intersubjektivita, regulácia afektov, regulácia správania, práca s traumatickou minulosťou klienta
 • posilnenie vzťahu rodič -dieťa, posilnenie sebaúčinnosti, rozvoj autonómie
 • účinné terapeutických metódy, postupy a intervencie pri práci s deťmi a ich rodinami (rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, práca s traumou, spracovanie minulosti dieťaťa, dotyková terapia, práca s telom, dyadická vývinová psychoterapia, theraplay, práca s pieskom, …)
 • absolvent sa učí identifikovať základné problémy v živote rodiny – psychosomatika, problematické správanie, psychické a emočné problémy v rodine (neurotické prejavy, tiky, depresie, strachy a úzkosti, adaptačné problémy, závislé vzťahy, poruchy vzťahovej väzby….) a sprevádza členov rodiny pri ich zvládaní a spracovávaní,
 • skupinová aj individuálna supervízia

Rozsah a štruktúra výcviku:

 • celkový rozsah výcviku 180 hodín
 • individuálna supervízia 20 hodín
 • 10 stretnutí x 3 dni
 • doba trvania výcviku 24 mesiacov
 • účastníci obdržia materiály k jednotlivým stretnutiam
 • predpokladá sa individuálne štúdium zadaných materiálov medzi jednotlivými stretnutiami a terapeutická práca s klientami

Certifikáty:

 • po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia certifikát
 • schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie

Podmienky zaradenia do výcvikového programu:

 • VŠ vzdelanie II.stupňa a III.stupňa
 • minimálne jeden rok praxe
 • možnosť terapeutickej práce s klientom počas celého výcviku

Podmienky úspešného absolvovania výcvikového programu:

 • 100% účasť na všetkých stretnutiach
 • terapeutická práca s klientom
 • minimálne 20 hodín individuálnej supervízie (poplatok za individuálne supervízie nie je zahrnutý v cene výcviku)
 • otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
 • štúdium odporúčanej literatúry

Poplatok za jedno trojdňové stretnutie je 220€. Záujemca/záujemkyňa o výcvik spolu so záväznou prihláškou zaplatí pred prvým trojdňovým stretnutím poplatok za prvé stretnutie 220€, a tiež depozit 220€, spolu 440 € (možnosť rozložiť prvú platbu na 2-3 splátky). . Poplatok zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a češtine, občerstvenie. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci sami, resp. vysielajúca organizácia. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku. Počet účastníkov je limitovaný, o zaradení do výcviku bude rozhodovať poradie zaplatenia poplatku.

Depozit je nevratný a bude použitý pri 100% účasti ako platba za posledné  – deviate stretnutie. V prípade neukončenia celého kurzu sa depozit nevracia. Každá neúčasť na trojdňovom stretnutí znamená -20% z depozitu. Pre získanie certifikátu je potrebné nahradiť si chýbajúce hodiny na náhradnom stretnutí, ktoré sa platí zvlášť.

Storno podmienky: po odhlásení sa viac ako 60 dní pred začiatkom výcviku je storno poplatok 20% z úvodného poplatku, po odhlásení sa menej než 60 dní pred začatím výcviku je storno poplatok 100% z úvodného poplatku.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na 0918 933 727.

Kontaktné informácie

Výcvik, ktorý začína v januári 2023 je už plne obsadený.

Prijímame prihlášy na ďalší beh zo začiatkom v januári 2024. Termíny zverejníme v novembri 2022.

Dátum a čas: prvý deň: 09:00 – 16:00; druhý deň: 09:00 – 16:00; tretí deň: 09:00 – 14:00

 1. stretnutie: 09.-11.01.2023
 2. stretnutie: 20.-22.03.2023
 3. stretnutie: 05.-07.06.2023 – pobytové
 4. stretnutie: 18.-20.09.2023 – pobytové
 5. stretnutie:27.-29.11.2023
 6. stretnutie: termín doplníme začiatkom roku 2023
 7. stretnutie: termín doplníme začiatkom roku 2023
 8. stretnutie: termín doplníme začiatkom roku 2023 – pobytové
 9. stretnutie: termín doplníme začiatkom roku 2023 – pobytové
 10. stretnutie: termín doplníme začiatkom roku 2023

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínov.

Tri – štyri stretnutia výcviku budú pobytové. Termíny a miesto si s účastníkmi dohodneme na prvom stretnutí.

Miesto: 

Martin, Československej armády 3, (budova INFORMATIKA pri poliklinike ZŤS), priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.

Lektorky:

Mgr. Monika Boričová
PaedDr. Dušana Priehradná
Dr. Ivana Gallová
Mgr. Zuzana Gallová

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím


  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 112 hodín

  Práca s párom v konflikte.

  Jednodňové semináre pre odborníkov – ONLINE

  Menu