Výcvikový program „Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu“

„Kedysi som sa pýtal: Ako môžem vyliečiť či zmeniť tohto človeka? Dnes by som túto otázku položil inak: Ako môžem vytvoriť vzťah, ktorý tento človek môže využiť pre svoj osobný rast?“    Carl Rogers 

Obsah výcviku:

 • teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu
 • typy attachmentu u detí, adolescentov a dospelých, možnosti diagnostiky vzťahovej väzby
 • princípy a východiská terapie zameranej na klienta; terapie vzťahovej väzby a rodinnej terapie; najnovšie poznatky z neurobiológie a neuropsychológie (DanielSiegel, Jonathan Baylin Bruce Perry) a psychotraumatológie
 • intersubjektivita, regulácia afektov, regulácia správania, práca s traumatickou minulosťou klienta
 • posilnenie vzťahu rodič -dieťa, posilnenie sebaúčinnosti, rozvoj autonómie
 • účinné terapeutických metódy, postupy a intervencie pri práci s deťmi a ich rodinami (rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, práca s traumou, spracovanie minulosti klienta, dotyková terapia, práca s telom, theraplay, práca s pieskom, …)
 • absolvent sa učí identifikovať základné problémy v živote rodiny – psychosomatika, problematické správanie, psychické a emočné problémy v rodine (neurotické prejavy, tiky, depresie, strachy a úzkosti, adaptačné problémy, závislé vzťahy, poruchy vzťahovej väzby….) a sprevádza členov rodiny pri ich zvládaní a spracovávaní,
 • skupinová aj individuálna supervízia

Rozsah a štruktúra výcviku:

 • celkový rozsah výcviku 250 hodín
 • individuálna supervízia 20 hodín
 • 12 stretnutí x 3 dni
 • doba trvania výcviku 30 mesiacov
 • účastníci obdržia materiály k jednotlivým stretnutiam
 • predpokladá sa individuálne štúdium zadaných materiálov medzi jednotlivými stretnutiami a terapeutická práca s klientami

Certifikáty:

 • po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia certifikát
 • schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie

Podmienky zaradenia do výcvikového programu:

 • VŠ vzdelanie II.stupňa alebo III.stupňa
 • minimálne jeden rok praxe
 • možnosť terapeutickej práce s klientom počas celého výcviku

Podmienky úspešného absolvovania výcvikového programu:

 • 100% účasť na všetkých stretnutiach
 • pre získanie certifikátu je potrebné nahradiť si chýbajúce hodiny formou individuálnej alebo skupinovej supervízie
 • terapeutická práca s klientom (minimálne 20 stretnutí minimálne s dvoma klientami)
 • minimálne 20 hodín individuálnej supervízie, priebežne, počas celého výcviku (poplatok za individuálne supervízie nie je zahrnutý v cene výcviku)
 • otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
 • štúdium odporúčanej literatúry
 • práca na zadaných úlohách

Poplatok za jedno trojdňové stretnutie je 250€. Záujemca/záujemkyňa o výcvik spolu so záväznou prihláškou zaplatí pred prvým trojdňovým stretnutím poplatok za prvé stretnutie 250€, a tiež depozit 250€, spolu 500 € (možnosť rozložiť prvú platbu na 2-4 splátky). Poplatok zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a češtine, občerstvenie. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci sami, resp. vysielajúca organizácia. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku. Počet účastníkov je limitovaný, o zaradení do výcviku bude rozhodovať poradie zaplatenia poplatku.

Kapacita jednotlivých kurzov a výcvikov je obmedzená, dbajte prosím na čím skorší dátum úhrady kurzovného. Miesto v kurze/výcviku garantujeme iba účastníkom, ktorí majú uhradený celý poplatok.

Depozit je nevratný a bude použitý pri 100% účasti ako platba za posledné  – dvanáste stretnutie. V prípade neukončenia celého kurzu sa depozit nevracia. Každá neúčasť na trojdňovom stretnutí znamená -100% z depozitu. Pre získanie certifikátu je potrebné nahradiť si chýbajúce hodiny individuálnou alebo skupinovou supervíziou. Bližšie informácie si povieme na prvom stretnutí.

Storno podmienky: po odhlásení sa viac ako 60 dní pred začiatkom výcviku je storno poplatok 20% z úvodného poplatku (500€), po odhlásení sa menej než 60 dní pred začatím výcviku je storno poplatok 100% z úvodného poplatku (500€). Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu platobných podmienok výcviku. S úpravou výšky poplatku je potrebné počas výcviku počítať. Čiastka môže byť navýšená o ročnú mieru inflácie, devalváciu meny a pod. O zmene poplatku budú účastníci vždy dopredu informovaní.

Inštitút rodinnej terapia a terapie vzťahovej väzby, o.z. dňa 02.02.2021 získal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na 0918 933 727.

Kontaktné informácie

Dátum a čas 9.beh výcviku: prvý deň: 09:00 – 16:00; druhý deň: 09:00 – 16:00; tretí deň: 09:00 – 14:00

Príjímame prihlášky na výcvik so začiatkom v roku 2025!

 1. stretnutie: 27.-29.01.2025
 2. stretnutie: 24.-26.03.2025
 3. stretnutie: 02.-04.06.2025 
 4. stretnutie: 08.-10.09.2025 
 5. stretnutie: 27.-29.10.2025
 6. stretnutie: doplníme začiatkom roku 2025
 7. stretnutie: doplníme začiatkom roku 2025
 8. stretnutie: doplníme začiatkom roku 2025
 9. stretnutie: doplníme začiatkom roku 2025
 10. stretnutie: doplníme začiatkom roku 2025
 11. stretnutie: doplníme začiatkom roku 2026
 12. stretnutie: doplníme začiatkom roku 2026

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínov.

Miesto: 

Martin, Československej armády 3, (budova INFORMATIKA pri poliklinike ZŤS), priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.

Lektorky:

Mgr. Monika Boričová
PaedDr. Dušana Priehradná
Dr. Ivana Gallová
Mgr. Katarína Maťová
Mgr.& Ing Stanislav Kocourek

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  Senzorická integrácia a jej prienik do práce s deťmi s problémami v správaní, v regulácií emócií, vo vzťahoch, v samoregulácií

  Workshopy – rozširujúce semináre k výcviku Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Košice