V súlade s § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 138/2019 Z. z.“) povinnosťou pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je udržiavať a rozvíjať profesijné kompetencie. Profesijné kompetencie si pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec udržiava a rozvíja prostredníctvom ďalšieho profesijného rozvoja. Profesijný rozvoj sa v súlade s § 40 ods. 3 písm. a) zákona 138/2019 Z. z. uskutočňuje prostredníctvom vzdelávania.

Poskytovateľ vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je v súlade s § 69 ods. 1 písm. d) zákona 138/2019 Z. z. povinný získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča pri získavaní hodnotenia uskutočneného vzdelávania jeho poskytovateľom využívať priložený Dotazník na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania v profesijnom rozvoji (ďalej len „dotazník“).

Dotazník je možné využívať na hodnotenie kvality každého druhu vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vrátane hodnotenia kvality kvalifikačného vzdelávania ako:

  • programu doplňujúceho pedagogického štúdia,
  • modulu doplňujúceho pedagogického štúdia,
  • programu rozširujúceho štúdia,
  • modulov funkčného vzdelávania,
  • špecializačného vzdelávania,
  • inovačného vzdelávania,
  • aktualizačného vzdelávania,
  • adaptačného vzdelávania a
  • predatestačného vzdelávania.

Dotazník na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania