PaedDr. Dušana Priehradná

riaditeľka o. z.
terapeutka, mediátorka, supervízorka, koučka

Zaoberám  sa rodinnou, skupinovou a individuálnou terapiou pre deti aj dospelých. Špecializujem sa na prácu s deťmi s poruchami správania, s psychosociálne a emocionálne narušenými deťmi, s poruchami attachmentu. Venujem sa prednáškovej činnosti pre odbornú aj laickú verejnosť. Pôsobím ako akreditovaná supervízorka pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách. Som zapísaná v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR. Venujem sa aj individuálnemu a skupinovému koučovaniu odborníkov a vedúcich pracovníkov Pôsobila som na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala som  psychoterapeutický výcvik v humanistickej psychoterapii, ako aj niekoľko zahraničných a slovenských kurzov a výcvikov. Pracovala som niekoľko rokov ako riaditeľka SCŠPP. V súčasnosti sa naplno venujem Inštitútu rodinnej terapie.

Môj prístup a využívané metódy

 • humanistický na člověka orientovaný prístup
 • systemický a kolaboratívny prístup
 • prístup zameraný na neurobiologický, sociálny a emocionálny vývin
 • attachmentová teorie
 • rodinný a vztahový koučink
 • využití expresivních a projektových technik
 • life balance koučink
 • koučovanie skupín a organizácií

Vzdelanie a certifikácie v oblastiach

 • Managmentu a riadenia ľudských zdrojov
 • Pedagogiky a psychológie
 • Terapie a poradenstva
 • Koučinku, mentoringu a supervízie
 • Mediácie – mimosúdne riešenie sporov
 • V oblasti projektívnych a expresívnych techník

Skúsenosti a kľúčové zdroje

 • 20 rokov v oblasti ziskovej aj neziskovej sféry
 • 10 rokov s riadením spoločnosti v businessu a NNO
 • 20 rokov praxe sprevádzania detí aj dospelých
 • 10 rokov praxe sprevádzania odborníkov z radov pomáhajúcich profesii
 • 15 rokov praxe vo vzdelávaní  dospelých
 • 7 rokov praxe lektorovania dlhodobých výcvikových programov
 • 15 let terapeutickej individuálnej aj skupinovej práce detí aj dospelých
Menu