Online vzdelávanie pre odborných a pedagogických zamestnancov

Samoregulácia versus sebakontrola ? 

Paradigma založená na sebaovládaní ponúka jednu univerzálnu odpoveď na všetky problémy. Samoregulácia naproti tomu vytvára otvorený systém s možnosťou ďalšieho rozširovania, ktorý má za cieľ nasmerovať našu energiu tak, aby nám za všetkých okolností umožňovala fungovať čo najlepšie. Čím lepšie porozumieme samoregulácii, tím lepšie môžeme premeniť problémové správanie v aktívnu príležitosť k socializácii. Aké sú dôsledky nedostatočného rozvoja samoregulácie? Aký dopad to má na sebakontrolu?  Aké sú prejavy nedostatočnej sebaregulácie a sebakontroly? Autonómny nervový systém – polyvagálna teória. Vnemy, zdroje, emócie.  Úloha rodičov v procese rozvoja samoregulácie dieťaťa. Päť domén stresu a samoregulácie. Toto sú otázky a témy, na ktoré budeme hľadať odpovede aj s pomocou kazuistík z praxe.

Termín: 11.03.2024 

Čas: 09:00 – 15:00

Lektorka: Mgr. Monika Boričová

Poplatok: 75€

Senzorická integrácia a jej prienik do práce s deťmi s problémami v správaní, v regulácií emócií a vo vzťahoch.  

Vývinové problémy môžu narušiť vytváranie citového puta a schopnosť samoregulácie emocionálnych stavov. Následne sa to začne prejavovať na problémoch dieťaťa v správaní, učení, prežívaní… Ak necháme dieťa nasledovať jeho vnútorné vedenie, zvyčajne robí to, čo je pre jeho nervový systém najlepšie.  V rodinnom aj v školskom prostredí dieťa potrebuje integrovať senzorické podnety, emočné prežívanie, kognitívny výkon… Prepojenie senzorického vnímania a attachmentových vzorcov správania vedie ku širšiemu pochopeniu prejavov správania u rodičov aj detí. Taktiež umožňuje odborníkom presnejšie predpokladať, ktoré druhy aktivít podporujú potrebnú autoreguláciu. Na tomto seminári sa budeme zamýšľať nad tým, ako môžeme v tejto oblasti deťom pomôcť. Zoznámime sa s možnými diagnostickými nástrojmi a s potrebou rozlišovať senzoricky podmienené správanie od správania podmieneného typom attachmentu. Cez kazuistiky z praxe budeme pozorovať prepájanie na určité typy vzťahových väzieb a následne ich podpornú autoreguláciu. Ukážeme si možné samoregulujúce kroky a  ich  prepojenie v bežnom každodennom živote Nápomocné pri samoregulácii dieťaťa je vytváranie bezpečných „svetov“ cez prostredie, hry a pomôcky s ktorými sa v rámci vzdelávania zoznámime.

Termín: 15.04.2024

Čas: 09:00 – 15:00

Lektorka: Mgr. Monika Boričová

Poplatok: 75,-€.

Komunikačné stratégie pre prácu s „problémovým dieťaťom“ v školskom prostredí. 

„ Problémové dieťa“ v škole a čo s ním? Klamstvá, nerešpektovanie zadaných hraní, pravidiel a autorít, problémy s vrstovníkmi, neplnenie si povinností, sebapoškodzovnie …. Témy seminára: hanba verzus vina; 12 komunikačných blokov v komunikácii a efektívna komunikácia; pochvala verzus povzbudenie; hranice a ich zadávanie; podpora sebavedomia. Ako pristupovať k týmto deťom?  Ako s nimi komunikovať? Ako nadviazať spoluprácu s rodičmi? Toto sú otázky, na ktoré budeme pomocou kazuistík z praxe hľadať odpovede.

Termín: aktuálne nie je termín vzdelávania naplánovaný

Čas: 09:00 – 15:00

Lektorka: Mgr. Monika Boričová

Poplatok: 75,-€.

Prvá pomoc pre vysoko citlivých klientov a pomáhajúcich pracovníkov.

Čo znamená vysoká citlivosť a čo s ňou robiť? S čím je vysoká citlivosť často zamieňaná? Vysoká citlivosť – mínus či plus; ako z nevýhody urobiť prednosť? Ako sa zotaviť po prepade energie? Čo robiť, keď sme vstrebali energiu a emócie druhých? Ako si pri vysokej citlivosti vybudovať láskavejší a bezpečnejší život? Vysoká citlivosť – neustály podnet na vlastný rozvoj. Vysoko citlivé deti.

Termín: 27.05.2024

Čas: 09:00 – 15:00

Lektorka: Mgr. Monika Boričová

Poplatok: 75€

Dopad stresu na telo a myseľ – cesta k uzdraveniu.

Stres sa ukladá do „starších“ oblastí mozgu, kde sa nemôžeme dostať len verbálne. Preto pri práci s klientom potrebujeme použiť aj „iný jazyk – inú formu komunikácie“., nielen slová. Emócie sa ukladajú v tele a je dôležité, aby sme sa ich učili vnímať a poznávať. Uvedomovanie si vnemov v tele umožňuje našim klientom zostať v prítomnom okamžiku, prehlbovať vedomie seba samých, precvičovať rozhodovanie, budovať reguláciu afektov.

Termín: aktuálne nie je termín vzdelávania naplánovaný

Čas: 09:00 – 15:00

Lektorka: PaedDr. Dušana Priehradná

Poplatok: 75€

Školská fóbia, úzkosť a strach u detí.

Máte v škole dieťa, ktoré odmieta chodiť do školy? Býva vystrašené a úzkostné? Často sa sťažuje na bolesti brucha alebo hlavy…? Čo sa za jeho správaním skrýva? Ako máme pristupovať k takémuto dieťaťu? Ako reaguje mozog na stres? Aké sú možné dôvody a spúšťače problémového správania dieťaťa?  Ako komunikovať s rodičmi? Ako prepájať bazálno-terapeutické koncepty s potrebami dieťaťa a nachádzať vhodné výchovné postupy?  Tejto téme sa budeme venovať predovšetkým prostredníctvom praktických ukážok s praxe.

Termín: 16.05.2023

Čas: 09:00 – 15:00

Lektorka: Mgr. Monika Boričová

Poplatok: 75€

 

Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihlasovacie údaje k online vzdelávaniu posielame 1-2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Inovačné vzdelávanie

Inštitút rodinnej terapia a terapie vzťahovej väzby, o.z. dňa 02.02.2021 získal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania. Pokiaľ máte záujem získať potvrdenie o inovačnom vzdelávaní Využitie inovatívnych prístupov pri deťoch a žiakoch s problémovým správaním v školskom prostredí (25hodín)  je

potrebné absolvovať ľubovoľné tri jednodňových online semináre z našej ponuky. 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Miesto: 

vzdelávanie prebehne online formou – platforma zoom

prihlasovacie údaje posielame 1-2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Lektorky:

Mgr. Monika Boričová
PaedDr. Dušana Priehradná

Prihlásiť sa na seminár
  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Košice

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Martin