Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby

Napriek tomu, že existuje veľa prác našich aj zahraničných autorov o vzťahovej väzbe, doteraz u nás pretrváva absencia samostatného textu, ktorý by sa venoval diagnostike vzťahovej väzby. Nedostatok ucelenej odbornej literatúry k tejto téme viedol autorku k napísaniu publikácie Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby u detí, adolescentov a dospelých. Jej cieľom bolo sústrediť čo najviac rozptýlených poznatkov o diagnostike vzťahovej väzby a poskytnúť o nej ucelenejší obraz. Prajeme si, aby táto publikácia prispela svojim dielom ku skvalitneniu práce s klientami s problémami v oblasti vzťahovej väzby.

Autor: PaedDr. Dušana Priehradná
Vydavateľstvo: EguGraf, s.r.o.
Počet strán: 206
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2019
Rozmer: 170 x 240 mm

27,00 €

Akciová ponuka: 25,00 €

Poštovné a balné: 5€

Pravidelne organizujeme workshopy pre odborníkov. Aktuálne informácie nájdete na: Vzdelávanie pre odborníkov – Inštitút Rodinnej Terapie (rodinnaterapia.sk)

Obsah:

1 Neurobiologický, genetický a psychologický aspekt vzťahovej väzby
1.1 Vývin mozgu a epigenetika; 1.2 Vzťahová väzba a jej vplyv na vývin dieťaťa; 1.3 Typológia porúch vzťahovej väzby

2 Diagnostika vzťahovej väzby
2.1 Klinické metódy; 2.2 Metódy zamerané na pozorovanie; 2.3 Rozhovorové metódy; 2.4 Projektívne metódy; 2.5 Dotazníkové – sebaposudzujúce škály; 2.6 Projektívne metódy dopĺňajúce  vyšetrenie attachmentu; 2.7 Klasifikácia dieťa / klasifikácia dospelý; 2.8 Diferenciálna diagnostika

3 Škola, dospievanie, dospelosť (niektoré oblasti praktického využitia diagnostiky attachmentu)
3.1 Vplyv vzťahovej väzby na dieťa v školskom prostredí; 3.2 Dospievanie a skupina rovesníkov; 3.3 Partnerstvo a vzťahová väzba; 3.4 Vplyv attachmentu na rodičovstvo3.5 Terapia zameraná na vzťahovú väzbu

Recenzie: 

Dieťa sa rodí s vrodenou potrebou blízkosti, pre ktorú je vybavené analogickými regulačnými systémami. Podľa skúseností s prevažujúcom typom rodičovského/ opatrovateľského správania si dieťa už v priebehu prvého roka života osvojuje určitý štýl svojho vzťahového správania. Výsledkom je v optimálnom prípade správanie dieťaťa v zmysle „bezpečnej vzťahovej väzby“, ktorá je dobrou živnou pôdou pre ďalší zdravý vývoj dieťaťa, neskôr i pre rozvinutie empatie v jej komplexnej podobe. Suboptimálnymi vyústeniami sú „neisté formy vzťahovej väzby“: vyhýbavá a ambivalentná. Môžeme ich ešte považovať za adaptácie v rámci širšej normy, ale v neskoršom živote sa predsa len stávajú rizikovými faktormi pre vznik psychickej alebo psychosomatickej poruchy a problémov v medziľudských vzťahoch. K neistým vzťahovým väzbám ešte zaraďujeme dezorganizovanú, ktorá je dôsledkom psychickej traumatizácie dieťaťa a už je na hranici normy a patológie a najvýraznejšie predisponuje k neskorším ďalším poruchám.
Z hľadiska prevencie a liečby je významný poznatok, že aj keď raz ustanovené neisté vzťahové väzby v ranom detstve majú tendenciu pretrvávať v tejto línii, predsa len priaznivé modifikácie vzťahového správania sú možné pri dlhodobejších priaznivých skúsenostiach napr. zvlášť aj v období puberty, ale ešte aj v dospelosti. Je teda žiadúce, aby profesionáli v oblasti duševného zdravia disponovali zručnosťami v identifikovaní neistých vzťahových väzieb a mohli tak prispievať k plánovaniu a poskytovaniu priaznivých a ozdravných skúseností.
Autorka nás vo svojej knihe uvádza do problematiky utvárania vzťahových väzieb a do ich diagnostiky. V súčasnosti existuje viac než 30 rôznych diagnostických procedúr v tejto oblasti. Bližšie opisuje metodiky, s ktorými má vlastné skúsenosti. Prispieva tak k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov o vzťahovej väzbe, ktorá je dôležitá v živote každého človeka.

                                                                                                                                                                                                     Prof.MUDr.Jozef Hašto,PhD

Autorka nám vo svojej monografii predkladá najmä rámcový prehľad a orientáciu v používaní diagnostických metód vzťahovej väzby, ktorá vychádza z teoretického konceptu poruchy vzťahovej väzby. Ich výber, ale aj spôsob, akým sú prezentované, sú silne pozitívne poznačené vlastnou skúsenosťou autorky. Ambíciou autorky nie je podať presné postupy, ale poukázať na zmysel a využitie diagnostických techník demonštrovaných na jednotlivých prípadoch, čo určite ocení väčšina odborníkov z praxe.

                                                                                                                                                                                                 Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Publikácia je jedným z ďalších významných výstupov tvorivej práce autorky. Vyzdvihujem poznávaciu a informačnú hodnotu publikácie, ktorá je aktuálna, relevantná z pohľadu vedeckého, pedagogického i spoločenského. Vysoko oceňujem a vážim si autorkinu ochotu podeliť sa s nami o časť svojich neoceniteľných poznatkov. Osobitne ďakujem, že nám dovolila zdieľať múdrosť, ktorá jej prináleží a darovala nám písaným slovom seba.

                                                                                                                                                                                                  PhDr. & Mgr. Eva Škorvagová, PhD. 

Knižná publikácia autorky PaedDr. Dušany Priehradnej ponúka ucelený pohľad na súčasné možnosti diagnostiky vzťahovej väzby u detí, u adolescentov, ale rovnako aj u dospelých. Prehľadným spôsobom ponúka zhrnutie súčasných poznatkov o neuroanatomickom a neurobiologickom aspekte vzťahovej väzby, čo významne prispieva k pochopeniu čitateľa, do akej hĺbky mechanizmy vzniku vzťahovej väzby dokážu ovplyvniť život dieťaťa a neskôr dospelého človeka. Poukazuje aj na vplyv genetických a epigenetických faktorov, ktoré sa spolupodieľajú na formovaní väzby ku vzťahovej osobe a ktoré ju do určitej miery dokážu modifikovať. Zároveň sa dozvedáme, ako vplýva utváranie vzťahovej väzby na vývin detskej psychiky a ponúka aj typológiu jej základných porúch. Podstatná časť práce podrobne rozoberá metódy používané v diagnostike vzťahovej väzby a jej porúch, pričom rozoberá a vysvetľuje aj konkrétne kazuistiky. Posledná kapitola poukazuje na neskoršie dopady porúch attachmentu. Dozvedáme sa, ako ovplyvňujú dieťa v období školskej dochádzky, dospievania a utvárania sociálnych kontaktov a taktiež, ako ovplyvňujú fungovanie v partnerských vzťahoch a v rodičovstve. Táto knižná publikácia je cenným pomocníkom nielen pre odborníkov – psychológov a psychiatrov, ale ponúka obohacujúce poznatky aj pre príbuzné odbory – špeciálnych pedagógov, pedagógov pôsobiacich v rôznych stupňoch vzdelávania, pediatrov a rôznych iných špecialistov. Rovnako je však podnetným nástrojom pre každého z nás, kto sa snaží viac do hĺbky pochopiť, ako udalosti ranného detstva ovplyvňujú celý náš ďalší život. Táto publikácia je mimoriadne kvalitná a ucelená, čo istotne ocení každý jej čitateľ.

                                                                                                                                                                                                  MUDr. Romana Richterová, PhD.

Objednávka


    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

    Ďalšie pomôcky, ktoré by sa vám mohli páčiť