PhDr. Zuzana Törvenyi Belovičová, PhD.

Štúdium psychológie a následné doktorandské štúdium v odbore Pedagogická, školská a poradenská psychológia som ukončila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobenie vo vede sa pre mňa stalo zdrojom pátrania po vedecky overených poznatkoch a vlastné materstvo a skúsenosti so školskými skupinami rôzneho druhu zasa zdrojom pre neustálu zvedavosť a pokoru v prístupe k človeku. Pracujem s rodinou a jej členmi, dospelými a deťmi – individuálne aj skupinovo. Ako školská psychologička vediem skupinové preventívne programy na všetkých stupňoch ZŠ. Momentálne som frekventantkou v psychoterapeutickom výcviku Transformačnej systemickej terapii podľa modelu Virginie Satirovej.

Pôsobenie: Chorvátsky Grob

Kontakt: 0911 956 733, zbelovicova@gmail.com