PhDr. Veronika Tokárová

Psychologička

Ukončila som VŠ štúdium II. stupňa v jednoodborovej psychológii na Fakulte Humanistiky Trnavskej Univerzity v Trnave v roku 2003. V r. 2015 som absolvovala rigoróznu skúšku na Filozofickej  fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove. Následne, v tom istom roku som absolvovala I. Atestačnú skúšku v Metodicko- pedagogickom centre v Bratislave a v r. 2019  II.  Atestačnú skúšku na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku.

Po ukončení štúdia psychológie v r. 2003 som sa zamestnala na psychiatrickom oddelení VšNsP v Rimavskej Sobote ako zdravotnícky pracovník – psychológ, a v r. 2004 v CPPPaP Lučenec ako odborný zamestnanec – psychológ. Od septembra r. 2004 do januára r. 2023 som pracovala  ako školský psychológ v Spojenej škole internátnej  a zároveň ako psychológ v CŠPP  pri Spojenej škole internátnej. Od januára 2023 pracujem v Súkromnom centre  poradenstva a prevencie  Lučenec, kde vykonávam diagnostickú, poradenskú a terapeuticko – intervenčnú činnosť ako psychologička – odborný zamestnanec s II. atestáciou.

Moju pracovnú náplň tvorí:

  • vykonávanie psychologickej diagnostiky detí a žiakov,
  • poskytovanie individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a terapie/intervencie deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,
  • poskytovanie psychologického poradenstva zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a iným odborným zamestnancom,
  • spolupráca pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
  • pracovné zameranie sa na deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Som absolventkou  výcvikového programu v Terapii hrou a filiálnej terapii, realizovanej Inštitútom rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. v Martine.

Som tiež absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Kognitívno-behaviorálnej terapii (v rokoch 2001-2005),  realizovaného v ABC – Inštitúte pre výcvik KBT, v Liptovskom Mikuláši,  ukončeného záverečnou skúškou a certifikátom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Ďalšie vzdelávanie:

  • Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno

2018 – Aktualizačné vzdelávanie – 1. úroveň: Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej komunikácie

2018 – Aktualizačné vzdelávanie – 2. úroveň: Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov

  • ABC – Inštitút pre výcvik KBT, Liptovský Mikuláš – 2005 – Základný kurz hypnózy
  • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín

2002 – Kurz progresívnej svalovej relaxácie podľa Jacobsona

2002 – Kurz terapeutickej desenzibilizácie a spracovávanie traumy podľa očných pohybov

Kontakt:

e-mail: vtpracalc@gmail.com
mobil: 0915 610 362

Pôsobenie: Lučenec