Mgr. Zuzana Pitoňáková

Vyštudovala som  jednoodborovú psychológiu na FF UK v Bratislave. Od roku 2000 pracujem  v CPPPaP v Poprade ako psychológ. Venujem sa deťom od 3 rokov do dospelosti v oblasti diagnostikovania kognitívnych schopností, vývinových porúch učenia, školskej zrelosti, emočných ťažkostí ako aj ťažkostí v správaní. V práci využívam vedomosti a zručnosti z viacero vzdelávaní, kurzov, workshopov zameraných na psychodiagnostiku, terapiu a poradenstvo. Poskytujem služby v hrovej a filiálnej terapii.

Sídlo: CPPPaP, J.Curie 3760/2,  058 01 Poprad

Pôsobenie: Poprad

Kontakt: 0911 120 173