Mgr. Veronika Filipová

Štúdium psychológie som ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave v r. 2014. V rámci praxe mám skúsenosť v oblasti poradenskej psychológie a diagnostiky v CPPPaP a školskej psychológie ako školská psychologička na ZŠ.

Od r. 2016 pôsobím v Centre pre deti a rodiny Spišská Nová Ves. Mojimi klientmi sú deti vo vekovom rozmedzi od narodenia po 25 rokov, ktoré nemali to štastie vyrastať v plnohodnotnej a hlavne bezpečnej a prijímajúcej rodine. Ide o deti traumatizované, sociálne a emočne deprivované, s poruchami správania, reps. učenia a rôznymi pedopsychiatrickými diagnózami. Spolupracujem ako s biologickou rodinou detí, tak profesionálnymi náhradnými rodičmi, pestúnmi, vychovávateľmi, pracovníkmi UPSVaR a iné.

Venujem sa sprostredkovaniu náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť, osvojenie, resp. medzištátne osvojenie) a koordinujem prípravu žiadateľov o vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva v našom Centre pre deti a rodiny.

V práci aplikujem poznaky a zručnosti z viacerých certifikovaných školení a psychoterapeutických výcvikov:

 • Hrová a Filiálna terapia
 • Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby
 • My Backpack, Familienbrett – rodinná doska
 • Sandplaying – komplexný kurz využitia pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii
 • Predchádzanie inštitucionálnemu a systémovému porušovaniu práv dieťaťa – Práca s maloletými páchateľmi sexuálneho násilia
 • Traumatizácia v detstve a dospelosti, detská obeť násilia
 • Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi
 • Využitie detskej kresby v arteterapii
 • Kresba domov, projektívny terapeutický nástroj
 • Supervízny psychodiagnostický seminár so zameraním na ROR
 • Baum test
 • Nastavenie efektívnej stratégie prevencie a riešenia rovesníckeho násilia
 • Krízová intervencia
 • Vplyv výchovy na vývin mozgu dieťaťa
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Sídlo: Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1358/1, 052 01 Spišská Nová Ves

Pôsobenie: Spišská Nová Ves

Kontakt: 0902 637 070, filipova.weronika@gmail.com