Mgr. Veronika Balačinová

psychologička

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rámci doterajšej praxe som nadobudla viaceré skúsenosti s individuálnou i skupinovou prácou s deťmi a mladistvými, ako aj s prácou s rodinami. V Centre podpory profesionálnych rodičov som sa venovala individuálnej práci s deťmi s narušenou vzťahovou väzbou, ako aj profesionálnym náhradným rodičom – poradenstvo, sprevádzanie, príprava a vzdelávanie. V rámci práce v diagnostickom centre som sa krátkodobo venovala tiež problematike drogových závislostí. V súčasnosti pracujem v klinickej ambulancii Centra Dialóg, kde sa venujem diagnostike a individuálnej práci s deťmi s vývinovou jazykovou poruchou, špecifickými poruchami učenia a deťom s PAS. Mám absolvované kurzy a vzdelávania v oblasti krízovej intervencie, motivačných rozhovorov, autogénneho tréningu, Sandplay a Hrovej a filiálnej terapii.

Pôsobenie: Žilina

Kontakt: veronikabalacinova@gmail.com