Mgr. Tatiana Korgová

Vyštudovala som sociálnu prácu a sociálnu pedagogiku na UMB v Banskej Bystrici. Päť rokov som pracovala ako sociálny pracovník v CPPPaP na oddelení prevencie s problémovou mládežou, mám skúsenosti s prácou s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, detských domovov, náhradných rodín, deťmi so zdravotným znevýhodnením. Taktiež mám skúsenosti s prácou s ľuďmi bez domova a ľuďmi závislými na alkohole a iných látkach. Absolvovala som špecializačné štúdium ako koordinátor prevencie drogových závislostí, výcvik Sociálna práca s trestanými osobami, psychosociálny výcvik vo VUDPaPe, kurz v sandplay terapii, kurz terapeutických kariet, výcvik v hrovej a filiálnej terapii a mnohé ďalšie mám ešte v pláne.
Momentálne pracujem ako sociálny pracovník v zariadení núdzového bývania pre obete domáceho násilia v Trenčíne, kde pracujem s traumatizovanými ženami a deťmi a využívam všetky nadobudnuté zručnosti a skúsenosti vrátane terapie hrou a filiálnej terapie.

Mesto pôsobenia : Trenčín
Kontakt: tatiana.korgova@gmail.com, 0911 610 401