Mgr. Rita Petrovská

Psychologička

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na FF UK v Bratislave. Počas štúdia som pracovala v ambulancii klinickej a dopravnej psychológie. Po ukončení štúdia ma to ťahalo skôr k práci s deťmi a ich rodinami, a aj preto som sa zamestnala v CPP, kde pôsobím aj doteraz. Venujem sa diagnostikovaniu kognitívnych schopností, vývinových porúch učenia, školskej spôsobilosti, problémov v správaní aj emočných ťažkostí, ako aj poradenstvu deťom, rodičom aj školám. Pracovala som aj v centre pre deti a rodiny, kde som získala skúsenosti s prácou s traumatizovanými deťmi a mladistvými.

Mám absolvované kurzy a vzdelávania v oblasti Nenásilnej komunikácie, základov krízovej intervencie, v problematike násilia páchaného na deťoch a CAN sy.,terapeutických kartách, hrovej a filiálnej terapii.

Kontakt: rita.pazicka@gmail.com
Pôsobenie : Veľký Krtíš