Mgr. Martina Ďurišová

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na UPJŠ v Košiciach. Po štúdiu som začala pracovať ako školský psychológ, kde som našla záľubu v práci s detskou klientelou. Doteraz som absolvovala množstvo vzdelávaní a kurzov, ktoré rozšírili moje vedomosti, ale hlavne zručnosti pri práci s klientom – či už s dieťaťom alebo dospelým. Medzi ne patrí napríklad výcvik vo filiálnej terapii a terapii hrou, kurz práce s terapeutickými kartami, s rodinnou doskou, vzdelávania zamerané na kresbu, komunikáciu, diagnostiku, poradenstvo, výchovu a pod.. Momentálne pôsobím ako psychológ v poradenskom zariadení, kde tieto získané zručnosti využívam. V poradni vykonávam aj terapiu hrou a filiálnu terapiu a čoskoro budem pracovať aj formou rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby.

Tel. Kontakt: 0902 486 292

Email: martinadurisova66@gmail.com

Pôsobenie: CPPPaP Detva