Mgr. Barbora Surovcová PhD.

Štúdium jednoodborovej psychológie som ukončila v roku 2014 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2017 som ukončila doktorandské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som sa venovala téme kyberšikanovaniu na primárnom stupni vzdelávania. Absolvovala som viaceré viacdňové semináre či kurzy ako Nenásilná komunikácia (modul I a modul II), Krízová intervencia na školách, Autogénny tréning, Práca s detskou kresbou, Odborný kurz KUPOZ (program na rozvoj pozornosti).

Aktuálne pracujem v Cente poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici. V zariadení sa venujem diagnostickej činnosti a poradenstvu, kde preferujem systemickú prácu s celou rodinou. Pri práci s klientmi predškolského veku využívam terapiu hrou a rodičom ponúkam filiálnu terapiu, ktorú vnímam ako „nástroj“ na posilnenie vzťahu so svojim dieťaťom.

Pôsobenie: Banská Bystrica

Kontakt: bholakova@gmail.com