Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby Vám ponúka
možnosti absolvovania individuálnych aj skupinových supervízií

Individuálne aj skupinové supervízie pre zamestnancov DeD/DSS/KC
Supervízia zamestnancov DeD/DSS/KC sa realizuje v zmysle §47ods.7 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení neskorších predpisov. DeD/DSS/KC na účely zvyšovania profesionálnej práce vypracuje a uskutočňuje program supervízie svojich zamestnancov.

Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby.
určenú pre absolventov vzdelávania v diagnostike vzťahovej väzby

Terapia hrou a Filiálna terapia.
určenú pre absolventov výcviku Terapia hrou a Filiálna terapia

Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu.
určenú pre absolventov výcviku Rodinná terapia a terapia zameraná na vzťahovú väzbu

Individuálna terapia dieťaťa zameraná na vzťahovú väzbu.
určenú pre absolventov výcviku Rodinná terapia a terapia zameraná na
vzťahovú väzbu

Kresba Dom – strom- osoba.
určenú pre absolventov vzdelávania Kresba Dom-strom-postava

Supervízia:
– bráni odborníkovi upadnúť do stereotypov,
– prináša alternatívne pohľady na riešenie klientovho problému,
– je prostriedkom skvalitňovania práce s klientom,
– je odbornou kontrolou práce s klientom.
Cieľ supervízie:
– verifikácia správnosti svojich postupov pri práci,
– rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom,
– korigovanie neefektívnych postupov,
– učenie sa a zbieranie skúseností.

Profil našich akreditovaných supervízorov:

PaedDr. Dušana Priehradná (supervízorka, terapeutka, mediátorka, koučka).
Zaoberám sa rodinnou a individuálnou terapiou pre deti aj dospelých. Špecializujem sa na prácu s deťmi s poruchami správania a deťmi s poruchami attachmentu. Vediem podporné skupiny pre ženy. Venujem sa prednáškovej činnosti pre odbornú aj laickú verejnosť. Pôsobím ako akreditovaná supervízorka pre odborníkov  v pomáhajúcich profesiách. Koordinovala som tím odborníkov pri zavádzaní Programu pripútania dieťa v náhradnej rodine na Slovensku (autorkou programu je kanadská psychologička Nancy Cohen). Prednášala na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Som autorka niekoľkých akreditovaných vzdelávacích programov. Pracovala som ako riaditeľka SCŠPP v Žiline a v Rajci.

Mgr. Monika Boričová (supervízorka, terapeutka).
Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte v Ružomberku. Pracovala som ako zástupkyňa riaditeľky SCŠPP v Žiline. Zaoberám sa diagnostikou, odborným poradenstvom korekciami pre žiakov s vývinovými poruchami. Venujem sa rodinnej terapii aj individuálnej terapeutickej práci pre deti s emočnými problémami a deťmi s poruchami správania. Absolvovala som výcvikový program Terapia hrou, Filiálna terapia, Scénotest, Sandplay terapia, Program pripútania v rodine, Metóda dobrého štartu, Spolučítanka, Dyadická terapia a INPP program. Špecializujem sa na prácu s deťmi z náhradných rodín, deti s poruchou vzťahovej väzby a deti s komplexnou traumou. Som akreditovaná supervízorka pre odborníkov z pomáhajúcich profesií.

Poplatok za supervíziu:

  1. individuálna supervízia 50,00 €/hod (45´)
  2. skupinová supervízia: 100,00 €/hod (180´)

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na rodinnaterapia@gmail.com. Skupinová supervízia sa uskutoční pri minimálnom počte 6 účastníkov. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Prihláste sa na jeden z našich seminárov