Ponuka vzdelávacích seminárov na školský rok 2019/2020

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie (08.- 09.10.2019)
Vhodná ale aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku zažije, môže mať trvalý dopad na architektúru a chémiu mozgu a teda aj na správanie dieťaťa. Všetky životné skúsenosti utvárajú mikroskopické detaily v našom mozgu. Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že to, čím sme, závisí od toho, kde sme dosiaľ boli. Seminár je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy. Akreditované SKP 8 kreditov.

Dieťa a rodina v rozvode (27.-29.11.2019)
Veľa rodičov, ktorí prechádzajú rozvodom sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každou zmenu veľmi citlivé, vnímajú napätú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné. Seminár je zameraný na prácu s deťmi počas rozvodového konfliktu; na sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny a to formou individuálnej aj skupinovej práce; poradenstvu a sprevádzaniu rodičov s cieľom zmierniť dopad záťaže na dieťa. Akreditované SKP 22 kreditov.

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov v praxi (22.-23.01.2020)
Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi ako s deťmi komunikovať o náročných témach. Seminár obsahuje ukážky aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri diskusii týkajúcej sa zistenia jeho názorov, prianí a pocitov. Akreditované SKP 16 kreditov.

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí (12.-14.02.2020)
Cieľom vzdelávania je poskytnúť pedagogickým a odborným zamestnancom vhľad a vhodné stratégie pri práci s deťmi s problematickým správaním s pohľadu attachmentovej teórie (agresívne deti, úzkostné deti, deti vyvolávajúce konflikty s rovesníkmi, deti hyperaktívne a nepozorné a pod.). Akreditované SKP 22 kreditov.

Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby (19.-20.03. a 29.-30.04.2020)
K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Seminár je zameraný na získanie základných informácií a metód k diagnostike attachmentového správania u detí do 2 rokov; attachmentového správania u detí predškolského veku; attachmentového správania u detí mladšieho a staršieho školského veku; attachmentu u adolescentov a dospelých. Akreditované SKP 28 kreditov a MŠ SR.

Kresba domov – projektívny terapeutický nástroj (06.05.2020)
Metóda „Kresby domov“ je projektívny terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v situáciách, keď ľudia boli veľakrát vytrhnutí zo svojho okolia či vystavení opakovaným stratám v blízkych vzťahoch. Metóda Kresba domov je vhodná v terapii pre deti od 8 rokov, ale aj pre dospelých. Akreditované SKP 8 kreditov.

Kurz kresby Dom–Strom-Osoba (diagnostický nástroj) (13.-14.05. 2020)
House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových diagnostických metód v zahraničí. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých. Akreditované SKP 8 kreditov.

Rodinná doska – FamilienBrett (29.05.2020)
Rodinná doska je terapeutický materiál vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Jednoduchým spôsobom, pomocou symbolického znázornenia, napomáha klientovi do vhľadu na svoju situáciu a pocitov s tým súvisiacich. Akreditované SKP 8 kreditov.

Aktuálne obsadené ale PRIPRAVUJEME nové termíny:

  • Výcvik „Rodinná terapia a terapia vzťahovej väzby“ (január 2020 až marec 2021) – je už plne obsadený. Nový beh otvárame na jeseň 2021. Môžete nám posielať predbežný záujem, budeme Vás prioritne informovať. Akreditované MŠ SR.
  • Výcvik „Terapia hrou a Filiálna terapia“ (január 2020 až december 2020) – je už plne obsadený. Nový beh otvárame v januári 2021. Môžete nám posielať predbežný záujem, budeme Vás prioritne informovať. Akreditované MŠ SR.
  • Komplexný kurz „Sandplaying“ (október až december 2019) je už plne obsadený. Nový beh otvárame na jeseň 2020. Môžete nám posielať predbežný záujem, budeme Vás prioritne informovať. Akreditované SKP.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a budeme radi, ak sa uvidíme na niektorej vzdelávacej akcii.
Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na rodinnaterapia@gmail.com, tel. č. 0918 933 727.
Bližšie informácie a prihlášky nájdete na www.rodinnaterapia.sk