Mgr. Diana Dúcka

supervízorka

Pracujem ako detská a školská psychologička v Trnave. Venujem sa diagnostike, terapiám pre deti a dospievajúcich, poradenstvu rodičom a pedagógom. Využívam nadobudnuté vedomosti z certifikovaných výcvikov, školení a workshopov v oblasti hrovej terapie, filiálnej terapie, rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu a sandplay. Opieram sa o nedirektívnu terapiu (na klienta zameraného prístupu PCA). 

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Po ukončení štúdia som získala skúsenosti a zručnosti v diagnostike, poradenstve a práci s detským klientom a ich rodičmi v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade. Odtiaľ moja profesijná cesta smerovala do Veľkej Británie, kde som pracovala v Dennom stacionári pre ľudí s duševnými ochoreniami. Po návrate domov som participovala na rozbehu Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Poprade a následne aj v SCPP v Trnave, kde pôsobím dodnes ako zástupkyňa. Mám ukončený supervízny výcvik pre pomáhajúce profesie. V rámci svojej práce poskytujem lektorskú činnosť pre pedagógov a odborných zamestnancov na školách.

Pre prácu s detským klientom som sa rozhodla už počas štúdia a mám to šťastie získavať stále viac skúseností a vzdelávaní v danej oblasti. Preto som prijala možnosť posúvať tieto zručnosti ako supervízorka frekventantom hrovej terapie v Inštitúte v Martine.

Kontakt:  Sladovnícka 22, 917 01 Trnava

Tel. kontakt: 0911 526 605, diana.ducka@gmail.com