Mgr. PhDr. Eva Škorvágová, PhD.

garantka inovačného vzdelávania

Ukončila som štúdium psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Špecializačné štúdium som ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave. Rigoróznu skúšku zo psychológie som vykonala na Trnavskej univerzite v Trnave a doktorandské štúdium som ukončila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobím na Žilinskej univerzite v Žiline. Ukončila som postgraduálny psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii, kontinuálne vzdelanie Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách a v školských zariadeniach a Kognitívno-behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a ich využitie u detí a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania. Absolvovala som veľké množstvo iných vzdelávaní, kurzov, stáží. Skúsenosti s psychodiagnostickou, reedukačnou, preventívnou, psychokorektívnou, poradensko-konzultačnou a psychoterapeutickou činnosťou som získala v Pedagogicko-psychologickej poradni s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Čadci, ktoré naďalej rozvíjam a vykonávam v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline. Zameriavam sa na kognitívno-behaviorálnu terapiu a schématerapiu detí s neurotickými, úzkostnými, afektívnymi, psychosomatickými poruchami, s obsedantno-kompulzívnou poruchou, s posttraumatickými stresovými poruchami a s inými poruchami správania a emočnými poruchami so začiatkom v detstve a počas dospievania. Moja práca má robí šťastnou, žijem ňou, učí ma pokore a úcte ku klientom, ktorí mi dovolia ticho a po špičkách priblížiť sa k nim a umožnia prežívať radosť, nadšenie, vyslovovať priania a žiť moje sny.