Mgr. Katarína Poláková

Vyštudovala som sociálnu prácu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave, doplňujúce pedagogické štúdium v Žiline a špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. 

Zúčastnila som sa na odborných seminároch (týkajúcich sa problematiky autizmu, komunikácie a integrácie žiakov s postihnutím v bežných základných školách) a konferenciách („Spoločné vzdelávanie“ – medzinárodná konferencia v Prahe; „Dilemata pěstounské péče u dětí se závažnými problémy“ – konferencia v Brne). Absolvovala som vzdelávací program „Odborné činnosti zamerané na včasnú podporu dieťaťa s ohrozeným vývinom z dôvodu zdravotného postihnutia a jeho rodiny v sociálnych službách“. Venovala som sa dobrovoľníckym aktivitám v organizáciách, ako sú Úsmev ako dar v Trnave, Nadácia Krajina harmónie v Žiline, Návrat v Žiline. Robila som dvakrát dobrovoľnícke služby v Taliansku, kde som pracovala s ľuďmi so zdravotným postihnutím.

Pracovné skúsenosti som získala v SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom v Žiline, kde som sa venovala deťom v rôznych vekových kategóriách, na ZŠ v Žiline, žiakom s vývinovými poruchami učenia. V SCŠPP v Žiline som robila administratívnu činnosť.