PhDr. Katarína Sabolová

psychologička

Ukončila som vzdelanie jednoodborovej psychológie na FFPU. Po ukončení vysokoškolského vzdelania mi beží prax v oblasti poradenskej psychológie v CPPPaP v Prešove, kde pôsobím aj v súčasnom období. Venujem sa deťom od 3 rokov až do ukončenia ich prípravy na povolanie. Súčasťou mojej práce je diagnostika kognitívnych schopností, vývinových porúch učenia, školskej spôsobilosti, poradenstvo a terapia emočných ťažkostí, ťažkostí v správaní prostredníctvom terapie hrou a filiálnej terapie.

Sídlo: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Levočská 7, 080 01 Prešov

Pôsobenie: Prešov

Kontakt: sabolova.katarina@cpppap-presov.sk