Mgr. Michaela Brathová

Po ukončení štúdia Školskej psychológie a učiteľstva akademických predmetov psychológie a biológie som sa zamestnala ako pedagóg v oblasti špeciálneho školstva, čo ma viedlo k štúdiu Špeciálnej pedagogiky mentálne postihnutých žiakov. Príchodom vlastných detí som spoznala ich nekonečne bohatý svet plný potrieb, či už fyzických alebo psychických. Nastal u mňa proces hľadania, ako im dať to, čo potrebujú, s rešpektovaním ich vlastnej individuality. Iba to môže viesť k harmonickému naplneniu ich psychických potrieb a rozvoju kognitívnych, psychosomatických a fyzických schopností, teda k harmonickému rozvoju celej osobnosti dieťaťa. V súčasnosti pracujem ako učiteľka deti s PAS a aktívne sa venujem  terapiám deti, či v praxi, alebo štúdiom literatúry. Poznatky som nadobudla z certifikovaných kurzov a školení zameraných na diagnostiku a nápravu ťažkostí vyplývajúcich z neuromotorickej nezrelosti deti prostredníctvom terapie INPP a Bilaterálnej integrácie. Poruchám učenia a správania sa venujem v ďalších programoch ako sú Sindelar, Kuprev a Kupoz. Ťažkostiam s oneskoreným vývinom reči či narušeným vývinom reči sa venujem sluchovou stimuláciou JIAS. Terapia hrou a filiálna terapia sú pre mňa úžasným prostriedkom pre prácu s emocionálnymi ťažkosťami detí. V hre je dieťa schopné vyjadriť to, čo nedokáže alebo sa neodváži vysloviť. Využitie hry v terapii poskytuje možnosti k sebavyjadreniu, odreagovaniu a zmierneniu citového napätia dieťaťa hrovým stvárnením a riešením svojich naliehavých problémov. Hračky a hrové prejavy nadobúdajú liečivý význam nielen vo vzťahu s terapeutom, ale najmä s rodičom v bezpečnej vzťahovej väzbe. Citová väzba má ohromné liečivé účinky a zatiaľ neexistuje liek, ktorý by ju nahradil. Preto hranie sa rodiča a dieťaťa je nenahraditeľný článok vzťahu medzi nimi, čomu vie významným spôsobom prispieť filiálna terapia.

Sídlo: HARMONICKEDIETA ,  Babindol 7, 951 53

Pôsobenie: Nitra, Vráble

Kontakt: 0917 326 530, info@harmonickedieta.sk

Web: www.harmonickedieta.sk