Mgr. Ivana Jurášiková

psychologička, špeciálna pedagogička

Štúdium psychológie som ukončila na Trnavskej univerzite v roku 2009. Následne som si vzdelanie rozšírila kvalifikačným štúdiom špeciálnej pedagogiky v špecializácii- Pedagogika    mentálne postihnutých. Po ukončení štúdia som niekoľko rokov pôsobila v oblasti práce s dospelými so zdravotným postihnutím a duševnými ochoreniami. V rámci praxe som následne pracovala isté obdobie ako špeciálny pedagóg, následne niekoľko rokov ako psychológ v Centre špeciálno-pedadogického poradenstva, kde som sa venovala diagnostickej, poradenskej a terapeutickej práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením od raného veku-  deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, s pervazívnymi vývinovými poruchami, rôznymi typmi zdravotných postihnutí vrátane viacnásobného postihnutia, s vývinovými poruchami a pod.

Aktuálne pôsobím ako školský psychológ v Materskej škole v Novej Bani. Vo svojej práci využívam nadobudnuté vedomosti a zručnosti z absolvovaných certifikovaných školení a výcvikov ako je Terapia hrou a Filiálna terapia, práca s terapeutickými kartami, Senzorická integrácia, Nenásilná komunikácia, vzdelávania zamerané na oblasť diagnostiky (Baum test, SON-R, Včasná diagnostika a terapia porúch psychického vývinu a pod.), relaxačné techniky (Autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia) a iné.

Pôsobenie: Nová Baňa

Kontakt: 0908 806 690ivka.strbova@gmail.com