Mgr. Anna Závacká

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku na Prešovskej univerzite v Prešove. Po ukončení štúdia som pracovala s deťmi predškolského a školského veku. Od roku 2012 pracujem v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako špeciálna pedagogička. Zaoberám sa diagnostikou a korekciou vývinových porúch učenia a porúch pozornosti a odborným poradenstvom pre klientov a rodičov. V práci využívam nadobudnuté poznatky a zručnosti, ktoré som získala z absolvovania certifikovaných školení, kurzov zameraných na diagnostiku, reedukáciu a poradenstvo.

Prostredníctvom Filiálnej terapie – kurzu rodičovských zručností, sa spolu s rodičmi snažím o zlepšenie a budovanie pozitívneho vzťahu medzi rodičmi a deťmi, aby boli rodičia pripravenejší prekonať každodenné výzvy, ktoré rodičovstvo prináša.

Svojim „malým“ klientom ponúkam terapiu hrou, ktorú považujem za jedinečnú stratégiu práce s dieťaťom, ktorá obohacuje nielen dieťa, ale aj mňa.

Sídlo: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad

Pôsobenie: Poprad

Kontakt: annazavacka11@gmail.com, 0907 570 605