Mgr. Andrea Petríková

psychologička

Pracujem ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva  a prevencie v Starej Ľubovni. Zameriavam sa na diagnostiku, poradenstvo a terapiu detí od 3 rokov v oblasti rizikového vývinu,  školskej spôsobilosti, porúch učenia, emočných porúch a porúch správania. Vo svojej práci využívam poznatky získané vo výcvikových programoch ako je „Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu“ a „Terapia hrou a filiálna terapia“.

Pôsobenie: Stará Ľubovňa

Kontakt: petrikova.cpppapsl@gmail.com