Laura Penzešová

Moje meno je Laura Penzešová. Od roku 2019 pracujem ako psychologička v centre pre deti a rodiny. Mojimi klientmi sú deti vo vekovom rozmedzí od 0-25 rokov, ktorým rodičia alebo iní rodinní príslušníci nemôžu alebo nedokážu, z rôznych dôvodov, zabezpečiť adekvátnu starostlivosť v bezpečnom rodinnom prostredí. Individuálnou a skupinovou formou práce sa venujem traumatizovaným, emocionálne nestabilným deťom či deťom s poruchami správania. Mojimi klientmi sú aj deti s duševnými poruchami – najčastejšie ide o deti s ľahkou, stredne ťažkou alebo ťažkou duševnou zaostalosť, o deti s poruchami autistického spektra, či inými pervazívnymi vývinovými poruchami.

Som súčasťou odborného tímu centra, v rámci ktorého spolupracujeme s biologickými rodinami detí umiestnených v centrách, pracovníkmi ÚPSVaR, profesionálnymi náhradnými rodičmi, ale aj vychovávateľmi, lekármi (pedopsychiatrami, neurológmi) a inými odborníkmi. Okrem toho, že som členkou odborného tímu, som aj členkou Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov, kde pôsobím ako predseda sekcie psychológov Trnavského kraja. Mojou úlohou je realizovať porady s kolegami, zisťovať ich potreby a ujasňovať problémy, s ktorými sa stretávame v rámci psychologickej praxe, snažiť sa ich uchopiť a následne spolupracovať v snahe o zefektívnenie práce psychológa v centrách.

V rámci individuálnej práce s maloletými využívam klinické metódy (pozorovanie, rozhovory) a tiež rôzne projektívne techniky (terapeutické karty, rodinná doska,…). V rámci psychologickej práce realizujem tiež psychologickú diagnostiku detí a som účastná pri sprostredkovávaní náhradnej rodinnej starostlivosti. Pri práci s deťmi využívam nadobudnuté vedomosti a zručnosti z rôznych kurzov, školení, seminárov a výcvikov:

  • Terapia hrou a filiálna terapia, ktorá mi je veľmi nápomocná pri práci s traumatizovanými deťmi, ktoré nedokážu adekvátne spracovávať vlastné emócie a negatívne zážitky. Terapia hrou sa považuje za jedinečnú stratégiu práce s dieťaťom. V herni sa dieťa učí zvládať reálne životné situácie. Využíva na to svoje prirodzené danosti a vnútorné zdroje, učí sa vnútornej sebaregulácii a sebakontrole.
  • Tréningový program na rozvoj pozornosti KUPOZ,
  • Kurz krízovej intervencie,
  • Základy koučingu a koučovací prístup,
  • Školenia na témy práce s klientmi odpore, technikami práce s traumatizovanými deťmi, agresivita a závislosti u detí, školenie o sexuálnom násilí na deťoch, o obchodovaní s ľuďmi a iné.

Pôsobenie: Nitra, Sereď

Kontakt: 0944 089 775, laura.penzesova111@gmail.com