Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí

  1. Domovská stránka
  2. Semináre
  3. Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí

Informácie k semináru

Anotácia: Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné poruchy správania. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Rovnako nie sú schopné podriadiť sa školskému poriadku a pravidlám. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ktorej žijú. Ich nezáujem a pokrivený pohľad na svet im nedovoľuje zapojiť sa do vyučovania a vyťažiť z nej niečo užitočné pre svoj osobný rast. Cieľom vzdelávania je uľahčiť pedagogickým a odborným zamestnancom orientáciu v problematike detí a poskytnúť im vhodné stratégie pri práci s týmito deťmi, ktoré sú realizovateľné v našich podmienkach.

Počas vzdelávania sa budeme venovať napr. týmto témam: disociácia/odpojené dieťa; krádeže, klamstvá, podvádzanie; hypochondrické prejavy; neplnenie povinnosti, neporiadok; problémy s hranicami a autoritou; nerozlíšená náklonnosť k cudzím ľuďom a rodičom; problémy s učením, poruchy pozornosti; sebapoškodzovanie; agresívne správanie; problémy s vrstovníkmi; neprimerané sexuálne správanie…

Seminár bude zameraný na tieto témy:

  1. Získanie najnovších poznatkov z neurobiológie, psychológie, sociológie a pedagogiky v oblasti problémového správania detí v školskom prostredí;
  2. porozumenie prejavom jednotlivých vzorcov správania;
  3. prehľad v psychopatológii skupinového a rovesníckeho attachmentu a možnosti intervencie;
  4. osvojenie vhodných stratégií pri riešení problémových situácií;
  5. zvýšenie kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca pri práci s deťmi s problematickým správaním;
  6. Čím môže učiteľ/vychovávateľ situáciu skomplikovať?
  7. rola školského psychológa, rola asistenta učiteľa.

Poplatok je 150 € (možnosť zaplatiť v dvoch splátkach). Poplatok zahŕňa náklady na lektorné, pracovný materiál, prenájom miestnosti, drobné občerstvenie (káva, čaj….), organizačné zabezpečenie. Všetci účastníci semináru dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom semináru je storno poplatok 20% z poplatku za seminá. Poplatok pri odhlásení za menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín semináru Dieťa s problematickým správaním v školskom prostredí. Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou semináru. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Počet účastníkov: je limitovaný (max.15), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Prihlásiť sa môžete na adrese rodinnaterapia@gmail.com, alebo 0918 933 727. Pri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie, adresu, IČO, DIČ. Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a faktúru na úhradu poplatku za stretnutie.

Kontaktné informácie

Dátum a čas:

09.-10.11. 2020  (9.00 – 16.00 )

Miesto:

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatiky, v blízkosti polikliniky ZŤS)

Lektorka:

Mgr. Monika Boričová

Prihlásiť sa na semináráno, mám záujem


Súhlasím so zasielaním ponuky aktuálnych vzdelávacích seminárov Inštitútu rodinnej terapie a so spracovaním osobných údajov za týmto účelom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

Ďalšie dostupné semináre

VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“ (akreditované MŠ)

Terapia hrou a filiálna terapia – Akreditované MŠ – Výcvikový program v rozsahu 90 hodín.

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania

Menu