Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí – ONLINE

 1. Domovská stránka
 2. Semináre
 3. Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí – ONLINE

Informácie k semináru

Anotácia: Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné poruchy správania. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Rovnako nie sú schopné podriadiť sa školskému poriadku a pravidlám. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ktorej žijú. Ich nezáujem a pokrivený pohľad na svet im nedovoľuje zapojiť sa do vyučovania a vyťažiť z nej niečo užitočné pre svoj osobný rast. Cieľom vzdelávania je uľahčiť pedagogickým a odborným zamestnancom orientáciu v problematike detí a poskytnúť im vhodné stratégie pri práci s týmito deťmi, ktoré sú realizovateľné v našich podmienkach.

Počas vzdelávania sa budeme venovať napr. týmto témam: disociácia/odpojené dieťa; krádeže, klamstvá, podvádzanie; hypochondrické prejavy; neplnenie povinnosti, neporiadok; problémy s hranicami a autoritou; nerozlíšená náklonnosť k cudzím ľuďom a rodičom; problémy s učením, poruchy pozornosti; sebapoškodzovanie; agresívne správanie; problémy s vrstovníkmi; neprimerané sexuálne správanie…

Seminár bude zameraný na tieto témy:

 1. Získanie najnovších poznatkov z neurobiológie, psychológie, sociológie a pedagogiky v oblasti problémového správania detí v školskom prostredí;
 2. porozumenie prejavom jednotlivých vzorcov správania;
 3. prehľad v psychopatológii skupinového a rovesníckeho attachmentu a možnosti intervencie;
 4. osvojenie vhodných stratégií pri riešení problémových situácií;
 5. zvýšenie kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca pri práci s deťmi s problematickým správaním;
 6. Čím môže učiteľ/vychovávateľ situáciu skomplikovať?
 7. rola školského psychológa, rola asistenta učiteľa.

Poplatok je 160 €. Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorku, prenájom priestorov, pracovné materiály, organizačné zabezpečenie. Všetci účastníci semináru dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom semináru je storno poplatok 20% z poplatku za seminá. Poplatok pri odhlásení za menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín semináru Dieťa s problematickým správaním v školskom prostredí. Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou semináru. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Po vyplnení prihlášky Vám pošleme faktúru. Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za vzdelávanie.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na rodinnaterapia@gmail.com, alebo 0918 933 727. 

Kontaktné informácie

Dátum a čas:

14.-15.02.2023 (09:00 – 15:00)

Miesto:

online forma – zoom

Lektorka:

Mgr. Monika Boričová

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím


  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Košice

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Martin