Radi prídeme a zrealizujeme ponúknuté semináre pre Vašich zamestnancov vo Vašich priestoroch (určené pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, vychovávateľov, pedagógov …)

 

 1. Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie dieťaťa.

Vhodná ale aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku zažije, môže mať trvalý dopad na architektúru a chémiu mozgu a teda aj na správanie dieťaťa. Všetky životné skúsenosti utvárajú mikroskopické detaily v našom mozgu. Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že to, čím sme, závisí od toho, kde sme dosiaľ boli. Seminár je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy. Seminár je 1-dňový (8 vyučovacích hodín).

 

 1. Diagnostika vzťahovej väzby – Akreditované MŠ pre odborných zamestnancov

K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a malého dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u starších detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média – hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia. Zároveň, je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará, pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej „vzťahovanie sa“ k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy. Seminár je zameraný na získanie základných informácií a metód k diagnostike: attachmentu u detí do 2 rokov, u detí predškolského veku, u detí mladšieho a staršieho školského veku, adolescentov a dospelých. Seminár je 4-dňový (32 vyučovacích hodín).

 

 1. Kresba domov – projektívny terapeutický nástroj

Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v situáciách, keď ľudia boli veľakrát vytrhnutí zo svojho okolia či vystavení opakovaným stratám v blízkych vzťahoch. Metóda Kresba domov je vhodná v terapii pre deti od 8 rokov, ale aj pre dospelých. Seminár je 1-dňový (8 vyučovacích hodín).

 

 1. Hous – Tree – Person test (Dom – Strom – Osoba)

House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rast, vývoj a vitalitu. Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých. Seminár je 2-dňový (16 vyučovacích hodín).

 

 1. Využitie projektívnych terapeutických nástrojov v praxi.

Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi ako s deťmi komunikovať o náročných témach. Seminár obsahuje ukážky aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri diskusii týkajúcej sa zistenia jeho názorov, prianí a pocitov. Seminár je 2-dňový (16 vyučovacích hodín).

 

 1. Úvod do rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu.

Terapia zameraná na attachmet je model liečby, ktorý je priamo zameraný na poskytovanie bezpečia a dôvery deťom dospelými. Poskytuje proces liečby vo vnútri mozgu a pomáha deťom so zablokovanou dôverou preorientovať sa od chronického obranného postoja smerom k otvorenej vzájomnosti. Zasahuje sociálny mozog – „epicentrum“ chronického obranného postoja a srdce zablokovanej dôvery a vývojovej traumy. Keď je pohotovostný systém dieťaťa vypnutý a systém sociálnej interakcie je aktívny, dieťa môže začať používať vývojovo vyššie oblasti mozgu, hlavne prefrontálny kortex. Terapia zameraná na attachment zahŕňa aj intenzívnu prácu s dospelými a posilňuje ich schopnosť byť v stave umožňujúcom poskytnúť dieťaťu potrebnú starostlivosť. Seminár je zameraný na: základné informácie o východiskách a princípoch terapie zameranej na attachment, neurobiologické, genetické a psychologické aspekty terapie zameranej na attachment, ciele terapie zameranej na attachment z neuropsychologického pohľadu. Seminár je 1-dňový (8 vyučovacích hodín).

 

 1. Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí.

Počas vzdelávania sa budeme venovať napr. týmto témam: disociácia/odpojené dieťa; krádeže, klamstvá, podvádzanie; hypochondrické prejavy; neplnenie povinnosti, neporiadok; problémy s hranicami a autoritou; nerozlíšená náklonnosť k cudzím ľuďom a rodičom; problémy s učením, poruchy pozornosti; sebapoškodzovanie;agresívne správanie; problémy s vrstovníkmi; neprimerané sexuálne správanie… Cieľom vzdelávania je získanie najnovších poznatkov z neurobiológie a psychológie v oblasti problémového správania detí; porozumenie prejavom jednotlivých vzorcov správania; prehľad v psychopatológii skupinového attachmentu a možnosti intervencie; osvojenie vhodných stratégií pri riešení problémových situácií; rola školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, rola asistenta učiteľa. Seminár je 2-dňový (16 vyučovacích hodín).

 

 1. Dieťa a rodina v rozvode.

Seminár je zameraný na témy:

 • práca s rozvodovým konfliktom v rodine
 • konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti
 • deti a ich bojujúci rozvedení rodičia
 • nastavenie výchovy a kontaktu s deťmi – ako ďalej po rozchode
 • sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny individuálnou aj skupinovou formou
 • skupinový program na prácu s deťmi pri/ rozvode rodičov
 • skupinový program na prácu s rodičmi/rodinami po rozvode
 • program individuálnej práce s deťmi pri/po rozvode rodičov

Seminár je 3-dňový (24 vyučovacích hodín)

 

 1. Individuálne a skupinové supervízie.

Individuálna supervízia – 30,00€/vyučovaciu hod. (45´)

Skupinová supervízia  – 33,00€/vyučovaciu hod. (45´)

 

Lektorné za jeden deň vzdelávania je 620,-€. Maximálny počet účastníkov v skupine je 15 ľudí. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefón 0918 933 727. Ďalšie informácie nájdete na www.rodinnaterapia.sk.

Prihláste sa na jeden z našich seminárov

Menu