Ponuka zaujímavých vzdelávacích seminárov na školský rok 2018/2019.

Výcvikový program rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu (termíny stretnutí: 03.-05.10.2018, 28.-30.11.2018, 16.-18.01.2019, 20.-22.03.2019, 15.-17.05.2019, 25.-27.09.2019, 13.-15.11.2019). Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu vychádza z modelu rodinnej terapie, ktorý bol rozvinutý Danielom Hugshom. Hughs bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Ide o nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Vytvára spojenie s jadrom ľudskosti rodičov a detí, pričom vôbec nezáleží na miere ťažkostí, ktoré ich privádzajú do terapie. Tento empatiou motivovaný model transformuje maladaptívne vzorce, zmierňuje utrpenie a opätovne nastoľuje pocit radosti, zvedavosti a lásky, ktoré vychádzajú z pocitu spojenia a istoty. Obsah výcviku: teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu; diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých; princípy a východiská nedirektívnej psychoterapie (Carl Rogers), terapie vzťahovej väzby a rodinnej terapie (Daniel Hughes), najnovšie poznatky z neurobiológie a neuropsychológie  (DanielSiegel, Jonathan Baylin Bruce Perry); účinné terapeutických metódy, postupy a intervencie pri práci s deťmi a ich rodinami (rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, práca s traumou, spracovanie minulosti dieťaťa, dotyková terapia, práca s telom, dyadická vývinová psychoterapia, theraplay, práca s pieskom, …) ; absolvent sa učí identifikovať základné problémy v živote rodiny – psychosomatika, problematické správanie, psychické a emočné problémy v rodine (neurotické prejavy, tiky, depresie, strachy a úzkosti, adaptačné problémy, závislé vzťahy, poruchy vzťahovej väzby….) a sprevádza členov rodiny pri ich zvládaní a spracovávaní.

Hra ako forma pomoci dieťaťu a nástroj budovania vzťahu s rodičom – výcvikový program v rozsahu 72 hodín (termíny stretnutí: 11.- 12.10.2018 (štvrtok 8.30 – 18.00, 09.11.2018, 07.12.2018, 11.01.2019 , 08.02.2019, 08.03.2019, 12.04.2019,10.05.2019). Cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické a poradenské zručnosti pri práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium. Venovať sa budeme aj poradenskej práci s rodičmi – Nácviku rodičovských zručností prostredníctvom hry.

Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby (22.-23.11. a 13.-14.12.2018)  Akreditované MŠVT SR – 10 kreditov. K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média – hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia – v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Zároveň, je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará, pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej „vzťahovanie sa“ k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy. Seminár je akreditovaný pre odborných pracovníkov.

Dieťa a rodina v rozvode (14.-16.11.2018) Veľa rodičov, ktorí prechádzajú rozvodom sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každou zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné. Seminár je zameraný na prácu s rozvodovým konfliktom v rodine, na konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti, na deti a ich bojujúcich rozvedení rodičia, ako ďalej po rozchode, na sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny individuálnou aj skupinovou formou.

Kurz kresby Dom – Strom  – Osoba (10.01.2019)  House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rast, vývoj a vitalitu. Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.

Komunikačná bedňa (25.01.2019) „Komunikačná bedňa“ je súbor jednoduchých a kreatívnych techník pre efektívne zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov – ponúka nekomplikované a nápadité spôsoby, ako komunikovať o náročných témach. Obsahuje súbor aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri diskusii týkajúcej sa zistenia jeho názorov, prianí a pocitov.

Ako sa formuje osobnosť človeka (25.01.2019) – lektorka PhDr. Lýgia Bátovská. Poruchy a symptómy vznikajú pod tlakom vývinových úloh vo vypätých situáciách života. Zvlášť deti a dospievajúci musia zvládať veľa vývinových úloh. Preto je potrebné s nimi a ich rodičmi pracovať „na vývin orientovane“. Cieľom je znížiť strach, aktivovať zdroje, aktivovať a ukotviť pozitívne predstavy o cieli, upevniť a presadiť nové skúsenosti a vzorce správania. Bez poznania jednotlivých vývinových štádií a ich úloh to však nejde. Hlbinná psychológia skúma psychický vývin v určitých časovo obmedzených fázach (napr.orálna, análna, oidipálna atď.), kde každá fáza má svoje úlohy a zlyhanie v jednej, ovplyvňuje ďalšiu a vedie k fixácii, ktorá sa odráža v psychike dospelého človeka.

Rodinná doska (26.01.2019) – lektorka PhDr. Lýgia Bátovská. Rodinná doska je terapeutický materiál vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Jednoduchým spôsobom, pomocou symbolického znázornenia, napomáha klientovi do vhľadu na svoju situáciu a pocitov s tým súvisiacich.

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí (14.–15.02. a 14.-15.03.2019). Akreditované MŠVT SR – 10 kreditov. Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné poruchy správania. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Rovnako nie sú schopné podriadiť sa školskému poriadku a pravidlám. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ktorej žijú. Ich nezáujem a pokrivený pohľad na svet im nedovoľuje zapojiť sa do vyučovania a vyťažiť z nej niečo užitočné pre svoj osobný rast. Cieľom vzdelávania je uľahčiť pedagogickým a odborným zamestnancom orientáciu v problematike detí s poruchou attachmentu v školskom prostredí a poskytnúť im vhodné stratégie pri práci s týmito deťmi, ktoré sú realizovateľné v našich podmienkach.

Poruchy príjmu potravy (05.-06.04.2019) – lektorka PhDr. Lýgia Bátovská. V tomto seminári sa budeme venovať stanoveniu diagnózy  porúch príjmu potravy u detí a mladistvých (mentálna anorexia, bulímia a binge-eating). Poukážeme na rozdiely medzi pacientmi  z dospelej populácie a predstavíme možnosti psychoterapeutického pôsobenia z pohľadu rôznych prístupov a metodík v podmienkach ambulantnej starostlivosti. Účastníci budú mať možnosť v tomto 16 hodinovom seminári vyskúšať niektoré techniky aj na sebe formou zážitku.

PRIPRAVUJEME PRE VÁS ĎALŠÍ KOMPLEXNÝ KURZ SANDPLAYINGU

prijímame prihlášky!!!

Sandplaying – komplexný 66 hodinový kurz (október – november 2019) lektorka Mgr. Alena Vávrová. Sandplaying terapia aplikuje Gestalt terapeutický prístup do tvorivej hry s objektmi v pieskovisku. Využíva na diagnostiku (väčšie porozumenie situácií z pohľadu prítomných emócií, potrieb, zdrojov, posolstva atď.) aj na terapiu (liečbu). Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrá s pieskoviskom a má k dispozícii rôzne objekty, postavičky, zvieratá a drobné predmety, s pomocou ktorých stavia scény, situácie.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a budeme radi, ak sa uvidíme na niektorej vzdelávacej akcii. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na rodinnaterapia@gmail.com, tel. č. 0918 933 727.