Ako sa formuje osobnosť človeka (25.01.2019)
Obsahom seminára budú vývinové obdobia v živote dieťaťa od 0 do 16. /18. roku života. Budeme sa venovať jednotlivým obdobiam, ich vývinovým úlohám, úskaliam a možným zlyhaniam z pohľadu hlbinnej psychológie.Poukážeme na možné následky frustrácie v daných obdobiach na vývin organizácie osobnosti od neurotickej úrovni cez narcistickú a hraničnú až po psychotickú.Zdôrazníme aj aspekt genézy pri vzniku konfliktov v priebehu vývinu v súvislosti s neúspešným riešením špecifických úloh príslušných fáz (ako je napr. konflikt závislosti versus autonómie, oidipálny konflikt a ďalšie.) Akreditované SKP 8 kreditov.

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí (14.–15.02. a 14.-15.03.2019)
Mnohí pedagogickí aj odborní zamestnanci venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho a sociálneho vývinu majú „poruchy správania“. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Rovnako nie sú schopné podriadiť sa školskému poriadku a pravidlámškoly, aj pravidlám spoločnosti, v ktorej žijú. Ich nezáujem a pokrivený pohľad na svet im nedovoľuje zapojiť sa do vyučovania a vyťažiť z nej niečo užitočné pre svoj osobný rast. Cieľom vzdelávania je poskytnúť pedagogickým a odborným zamestnancom vhodné stratégie pri práci s týmito deťmi. Akreditované SKP 28 kreditov.

Kresba domov (07. 03. 2019)
Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v situáciách, keď ľudia boli veľakrát vytrhnutí zo svojho okolia či vystavení opakovaným stratám v blízkych vzťahoch. Metóda Kresba domov je vhodnáv terapii pre deti od 8 rokov, ale aj pre dospelých.Akreditované SKP 8 kreditov.

Rodinná doska (25. 05. 2019)
Rodinná doska je terapeutický materiál vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Jednoduchým spôsobom, pomocou symbolického znázornenia, napomáha klientovi do vhľadu na svoju situáciu a pocitov s tým súvisiacich. Akreditované SKP 8 kreditov.

Vplyv výchovy na vývin mozgu dieťaťa (25. 04. 2019)
Vhodná ale aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku zažije, môže mať trvalý dopad na architektúru a chémiu mozgu a teda aj na správanie dieťaťa. Všetky životné skúsenosti utvárajú mikroskopické detaily v našom mozgu. Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že to, čím sme, závisí od toho, kde sme dosiaľ boli.Seminár je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy.Akreditované SKP 8 kreditov.

Hra ako forma pomoci dieťaťu a nástroj budovania vzťahu s rodičom – výcvikový program v rozsahu 90 hodín (začiatok v máji 2019)
Akreditované MŠVT SR – 21 kreditov pre odborných zamestnancov.
Cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické a poradenské zručnosti pri práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium. Venovať sa budeme aj poradenskej práci s rodičmi – Nácviku rodičovských zručností prostredníctvom hry.

Komunikačná bedňa (02. 05. 2019)
„Komunikačná bedňa“ je súbor jednoduchých a kreatívnych techník pre efektívne zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov – ponúka nekomplikované a nápadité spôsoby, ako komunikovať o náročných témach. Obsahuje súbor aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri diskusii týkajúcej sa zistenia jeho názorov, prianí a pocitov.

Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby (18. – 20 .09. a 17. 10. 2019)
Akreditované MŠVT SR – 10 kreditov pre odborných zamestnancov.
K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Seminár je zameraný na získanie základných informácií a metód k diagnostike attachmentového správania u detí do 2 rokov; attachmentového správania u detí predškolského veku; attachmentového správania u detí mladšieho a staršieho školského veku; attachmentu u adolescentov a dospelých.Akreditované SKP 28 kreditov.

Kurz kresby Dom – Strom – Osoba (12. 09. 2019)
House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch.Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rasta vitalitu. Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.Akreditované SKP 8 kreditov.

Sandplaying – komplexný 66 hodinový kurz (október – november 2019)
Sandplaying terapia aplikuje Gestalt terapeutický prístup do tvorivej hry s objektmi v pieskovisku. Využíva sa na diagnostiku (väčšie porozumenie situácií z pohľadu prítomných emócií, potrieb, zdrojov, posolstva atď.) aj na terapiu (liečbu). Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrá s pieskoviskom a má k dispozícii rôzne objekty, postavičky, zvieratá a drobné predmety, s pomocou ktorých stavia scény, situácie.Akreditované SKP 58 kreditov.

Dieťa a rodina v rozvode (27.-29.11.2019)
Veľa rodičov, ktorí prechádzajú rozvodom sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každou zmenu veľmi citlivé, vnímajú napätú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné. Seminár je zameraný naprácu s deťmi počas rozvodového konfliktu; na sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny a to formou individuálnej aj skupinovejpráce; poradenstvu a sprevádzaniu rodičov s cieľom zmierniť dopad záťaže na dieťa.Akreditované SKP 22 kreditov.

PRIPRAVUJEME PRE VÁS ĎALŠÍ BEH VÝCVIKU V RODINNEJ TERAPII prijímame prihlášky?
Rodinná terapiaa terapia vzťahovej väzby – výcvikový program v rozsahu 180 hodín (začiatok v januári 2020)Akreditované MŠVT SR – 25 kreditov pre odborných zamestnancov.Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu vychádza z modelu rodinnej terapie, ktorý bol rozvinutý Danielom Hugshom. Hughs bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Ide o nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Obsah výcviku:teória attachmentu a komplexná vývinová trauma; diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých; princípy a východiská nedirektívnej psychoterapie (CarlRogers), terapie vzťahovej väzby a rodinnej terapie (Daniel Hughes), najnovšie poznatky z neurobiológie a neuropsychológie (DanielSiegel, JonathanBaylinBrucePerry); účinné terapeutické metódy, postupy a intervencie pri práci s deťmi a ich rodinami (rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, práca s traumou, spracovanie minulosti dieťaťa, dotyková terapia, práca s telom, theraplay, práca s pieskom, …). Absolvent sa učí identifikovať základné problémy v živote rodiny a sprevádza členov rodiny pri ich zvládaní a spracovávaní.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a budeme radi, ak sa uvidíme na niektorej vzdelávacej akcii.Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na rodinnaterapia@gmail.com, tel. č. 0918 933 727. Bližšie informácie nájdete na www.rodinnaterapia.sk