Mgr. Gabriela Stachová

terapeutka

Magisterský titul z psychológie som získala v roku 2014 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia mi boli blízke témy týkajúce sa psychosomatiky, psychológie zdravia a psychoneuroimunológie. Absolvovala som študentskú stáž na Psychosomatickej klinike v Prahe (2013).  V tomto období som získavala aj prvé skúsenosti s detskou hrou ako profesionálna opatrovateľka detí. Naučila som sa prepájať znalosti z vývinovej psychológie a podporovať prirodzený vývin deti počas hry. Neskôr som sa sama stala mamou troch detí. Na tejto svojej ceste som sa naučila mnohému a získala skúsenosti prostredníctvom štúdia a rôznych kurzov o témach ako sú prenátalna a perinatálna psychológia, vývin vzťahovej väzby alebo Montessori pedagogika. Baví ma prepájať vlastné skúsenosti s modernými vedeckými poznatkami  a ponúkam pomoc rodičom, ktorí chcú zlepšiť svoje rodičovské zručnosti. V Inštitúte rodinnej terapie sa zameriavam na terapiu hrou a filiálnu terapiu, ktorá deťom dovoľuje slobodne sa vyjadriť, dať prechod ich myšlienkam a túžbam. Zároveň však vytvárame prostredie kde sa učia lepšie zvládať svoje emócie a kde sa zlepšuje ich schopnosť sebakontroly a sebaregulácie. Pracujem pod supervíziou.