Mgr. Alica Balážová

terapeutka

Magisterský titul z psychológie som získala v roku 2010 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení VŠ som strávila jeden rok v Belgicku, kde som pracovala s deťmi a mládežou v nízkoprahovom centre. Po návrate na Slovensko som pracovala ako psychológ s deťmi, mládežou a profesionálnymi náhradnými rodičmi v Centre pre deti a rodiny v Bratislave, kde som ich sprevádzala poradensky a terapeuticky a stále viac sa oboznamovala s problematikou komplexnej vývinovej traumy. Následne som pracovala v Centre poradenstva a prevencie, kde bola mojou hlavnou náplňou práce psychologická diagnostika detí a mládeže, terapeutické sprevádzanie detí a poradenstvo rodičom vo výchovných či vývinových otázkach.

V rokoch 2013 – 2017 som v Institute PCA v Brne absolvovala dlhodobý sebaskúsenostný výcvik v Poradenstve a psychoterapii zameranej na človeka. Kontinuálne sa vzdelávam na slovenských aj zahraničných workshopoch a seminároch zameraných na prácu s deťmi a rodinou. Vychádzam z teórie vzťahovej väzby, inšpirujem sa rôznymi terapeutickými prístupmi. Rada využívam rôzne expresívne techniky, najmä prácu s hlinou a terapeutickým pieskoviskom (Sandplay). Pri práci s dieťaťom považujem za nevyhnutnú aktívnu spoluprácu rodičov a spoločnú snahu o porozumenie životného príbehu dieťaťa v kontexte rodinného systému.

Kontakt:  rodinnaterapia@gmail.com