Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby,

v prípade otázok nás môžete kontaktovať na rodinnaterapia@gmail.com, resp. na tel.č. 0918 933 727

 

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť, PhDr. Lýgia Bátovská, (18.05.2018)

Počas seminára sa budeme venovať:
- vývinovým obdobiam od 0-16/18 roku života,
- poukážeme na možné následky frustrácie v daných obdobiach,
- poukážeme na vývin organizácie osobnosti od neurotickej úrovne cez narcistickú a hraničnú až po psychotickú,
- zdôrazníme aj aspekt genézy pri vzniku konfliktov v priebehu vývinu v súvislosti s neúspešným riešením špecifických úloh príslušných fáz (ako je napr. konflikt závislosti versus autonómie, oidipálny konflikt a ďalšie ...)

Poruchy príjmu potravy (1. 6. – 2. 6. 2018)

V tomto seminári sa budeme venovať stanoveniu diagnózy porúch príjmu potravy u detí a mladistvých (mentálna anorexia, bulímia a binge-eating). Poukážeme na rozdiely medzi pacientmi z dospelej populácie a predstavíme možnosti psychoterapeutického pôsobenia z pohľadu rôznych prístupov a metodík v podmienkach ambulantnej starostlivosti. Účastníci budú mať možnosť v tomto 14 hodinovom seminári vyskúšať niektoré techniky aj na sebe formou zážitku.

Komunikačná bedňa (16. 3. 2018)

„Komunikačná bedňa“ je súbor jednoduchých a kreatívnych techník pre efektívne zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov – ponúka nekomplikované a nápadité spôsoby, ako komunikovať o náročných témach. Obsahuje súbor aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri diskusii týkajúcej sa zistenia jeho názorov, prianí a pocitov.

Sandplaying – komplexný 66 hodinový kurz (marec – máj 2018)

Sandplaying terapia aplikuje Gestalt terapeutický prístup do tvorivej hry s objektmi v pieskovisku. Využíva na diagnostiku (väčšie porozumenie situácií z pohľadu prítomných emócií, potrieb, zdrojov, posolstva atď.) aj na terapiu (liečbu). Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrá s pieskoviskom a má k dispozícii rôzne objekty, postavičky, zvieratá a drobné predmety, s pomocou ktorých stavia scény, situácie.

Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby (11. 4. – 13. 4. 2018)

K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Seminár je zameraný na získanie základných informácií a metód k diagnostike: attachmentového správania u detí do 2 rokov; attachmentového správania u detí predškolského veku; attachmentového správania u detí mladšieho a staršieho školského veku; attachmentu u adolescentov a dospelých.

Next Previous

Využitie detskej kresby v arteterapii (máj 2018 – jún 2018)

Arteterapia je jednou z možností, ako sa priblížiť k vnútornému svetu dieťaťa a ponúka jedinečný spôsob reflexie jeho prežívania. Workshop predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Na mnohých kazuistikách si dokážeme špecifické znaky detskej kresby či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť.

Rodinná doska (19. 5. 2018)

Rodinná doska je terapeutický materiál vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Jednoduchým spôsobom, pomocou symbolického znázornenia, napomáha klientovi do vhľadu na svoju situáciu a pocitov s tým súvisiacich.

Práca s telom (september-november 2018)

Telo je dôležitým nástrojom v každom terapeutickom či poradenskom procese a zároveň nezanedbateľným zdrojom poznania, inšpirácie aj liečebných procesov. Preto je výhodné zapojiť ho do svojej práce, či už sa jedná o terapeutický alebo iný proces. Ponúkaný výcvik „Práca s telom...“ je vhodný pre tých, ktorí uvažujú o zdokonalení profesijných zručností, scitliveniu sa k svojmu telu a reakciám klienta.

Výcvik v rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu Martin (október 2018 až november 2019)

Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu vychádza z modelu rodinnej terapie, ktorý bol rozvinutý Danielom Hugshom. Hughs vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Tento prístup vytvára spojenie s jadrom ľudskosti rodičov a detí, pričom vôbec nezáleží na miere ťažkostí, ktoré ich privádzajú do terapie. Tento empatiou motivovaný model transformuje maladaptívne vzorce, zmierňuje utrpenie a opätovne nastoľuje pocit radosti, zvedavosti a lásky, ktoré vychádzajú z pocitu spojenia a istoty.

Možnosti využitia hry v terapeutickej a poradenskej práci s dieťaťom (október 2018 – máj 2019)

Ceľom kurzu je osvojiť si terapeutické a poradenské zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium. Venovať sa budeme aj poradenskej práci s rodičmi – Filiálna terapia.

Next Previous

Akým spôsobom môže znalosť teórie attchmentu pomôcť učiteľovi pri jeho práci s problémovými žiakmi (24. – 26. 10. 2018)

Miera attachmentových problémov detí v školskom prostredí je rôzna. Jedná sa o celé spektrum porúch správania, s ktorými sa učitelia v škole stretávajú. Seminár bude zameraný na základy teórie attachmentu, prejavy vzorcov vzťahovej väzby v školskom prostredí, stratégie v prístupe učiteľov pre jednotlivé vzorce attachmentového správania, príklady vhodných intervencií.

Dieťa a rodina v rozvode (17. – 19. 10. 2018)

Veľa rodičov, ktorí prechádzajú rozvodom, sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každou zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné. Seminár je zameraný na prácu s rozvodovou situáciou v rodine; na konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti; na deti a ich bojujúcich rodičov; ako ďalej po rozvode po rozchode; na sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny, a to individuálnou aj skupinovou formou.

Ponuka seminárov pre odborných zamestnancov CPPPaP, ŠPPP, KC, DeD .....

1. Akým spôsobom môže znalosť teórie attachmentu pomôcť učiteľovi pri jeho práci s problémovými žiakmi.
2. Neurologický, genetický a psychologický aspekt poruchy vzťahovej väzby.
3. Diagnostika vzťahovej väzby.
4. Úvod do rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu.
5. Špecifiká starostlivosti u detí s poruchou vzťahovej väzby.
6. Dieťa a rodina v rozvode.

Ponuka pre DeD...

1. Akým spôsobom môže znalosť teórie attachmentu pomôcť učiteľovi pri jeho práci s problémovými žiakmi.
2. Neurologický, genetický a psychologický aspekt poruchy vzťahovej väzby.
3. Špecifiká starostlivosti o deti v náhradnej starostlivosti.
4. Bazálno-terapeutické techniky zamerané na posilnenie pripútacieho správania dospelej osoby s dieťaťom.
5. „Komunikačná bedňa“ – efektívne zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov.
6. Komunikačné stratégie pri výchove dieťaťa s poruchou vzťahovej väzby v detskom domove/krízovom centre.

Supervízie pre odborníkov. Koučing pre vedúcich pracovníkov a managerov.

Poplatok za supervízie:
Individuálna supervízia – 30,00€/vyučovaciu hod. (45´)
Skupinová supervízia - 33,00€/vyučovaciu hod. (45´)
Poplatok za koučing:
Individuálne stretnutie – 50,00 €/vyučovacie hod. (45´)
Skupinové stretnutie (2-5 osôb) – 80,00 €/vyučovacia hod. (45´)

Next Previous